SFS 2010:2019 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

102019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3

kap. 9 a § studiestödsförordningen

(2000:655) ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 a §

1

Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den
studerande fyller 24 år, om

1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskri-

ven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin,

2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gym-

nasial nivå i grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-
utbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2010
och saknar slutbetyg eller motsvarande från sådan utbildning, och

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas

under 2011. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess att den
studerande får slutbetyg från grundläggande eller gymnasial vuxen-
utbildning eller studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med
utgången av 2013.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestöds-
nämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i sin

äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om studiemedel som har lämnats för
tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1223.

SFS 2010:2019

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010