SFS 2010:2020 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

102020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1

dels att 7 kap. 5 § och bilaga 3 till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till för-

ordningen (2006:1054) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

7 kap.

5 §

2

Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå

och vänder sig till nybörjare har den som

1. avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom

gymnasial vuxenutbildning,

2. avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxen-

utbildning samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som
andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i
gymnasieskolan,

3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller

2,

4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

högre utbildning, eller

5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på

grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första

stycket 3.

5. De nya bestämmelserna i punkterna 3 och 8 i bilaga 3 ska tillämpas på

betyg som åberopas av den som har påbörjat gymnasial utbildning enligt de
kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 eller senare och i
gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001 eller senare.

Högskoleverket får meddela föreskrifter om att även äldre betyg får till-

godoräknas som meritpoäng.

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2007:666.

SFS 2010:2020

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2020

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 i fråga om bilaga 3

till högskoleförordningen och punkt 5 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförord-
ningen och i övrigt den 1 januari 2013.

2. De nya bestämmelserna i bilaga 3 till högskoleförordningen och

punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2006:1054) om ändring i högskoleförordningen ska tillämpas första gången
vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011. I övrigt ska
de nya bestämmelserna tillämpas första gången vid antagning till utbildning
som börjar efter den 31 maj 2013.

3. De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att

gälla för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymna-
sial vuxenutbildning.

4. Utöver vad som anges i 3 gäller att den som före den 1 januari 2013

uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till grundläggan-
de högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå, även där-
efter ska anses ha grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på
grundnivå. För den som före den 1 juli 2008 anses ha sådan grundläggande
behörighet som avses i 7 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 januari 2008 gäl-
ler detta dock längst till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2010:2020

Bilaga 3

3

PLATSF�RDELNING P�& GRUNDVAL AV BETYG OCH
MERITV�RDERING AV BETYG

I denna bilaga finns det enligt 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första
stycket vissa bestämmelser om hur platser ska fördelas vid urval på grundval
av betyg och hur betyg ska värderas.

Med betyg från gymnasieskolan avses i denna bilaga även betyg från fri-

stående skolor och riksinternatskolor med motsvarande utbildning samt i
fråga om platsfördelning på grundval av betyg i denna bilaga även betyg från
Europaskolan (European baccalaureate), utbildning som leder fram till Inter-
national Baccalaureate, åländsk gymnasieutbildning och gymnasieutbildning
vid utländska (internationella) skolor för vilken statsbidrag betalas ut enligt
förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska
barn och ungdomar.

Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om meritvärdering av

betyg från Europaskolan (European baccalaureate), utbildning som leder
fram till International Baccalaureate, åländsk gymnasieutbildning eller gym-
nasieutbildning vid utländska (internationella) skolor för vilken statsbidrag
betalas ut enligt förordningen om statsbidrag till utbildning av utlandssven-
ska barn och ungdomar samt om hur sådana betyg ska ge meritpoäng.

Platsfördelning på grundval av betyg

1. Vid urval på grundval av betyg enligt 7 kap. 13 § första stycket 1 ska plat-
serna fördelas i följande fyra grupper.

Grupp I: sökande med
� betyg från gymnasieskolan,
� betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gym-

nasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning,

Grupp II:
� sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från

gymnasial vuxenutbildning eller i kombination med betyg förvärvade genom
prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola av den som inte är elev
där, om betyg från gymnasial vuxenutbildning eller betyg förvärvade genom
prövning i gymnasieskolan eller motsvarande skola tillsammans eller var för
sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen, och

� sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbild-

ning i kombination med intyg enligt förordningen (2007:432) om behörig-
hetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor eller i kombination
med dokumenterat studieresultat från folkhögskola.

Grupp III: sökande med betyg från annan utbildning än som anges i grupp

I eller grupp II och som motsvarar kraven i 7 kap. 5 § första stycket 1 eller 2.

Grupp IV: sökande med studieomdöme från folkhögskola.

3 Senaste lydelse 2009:1519. �ndringen innebär bl.a. att sista styckena i 8 och 9 tas
bort.

background image

4

SFS 2010:2020

Platserna ska fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och

en av följande tre mängder, varvid en sökande räknas endast en gång per
mängd.

Mängd i: sökande i grupp I eller grupp II
Mängd ii: sökande i grupp III
Mängd iii: sökande i grupp IV

2. Sedan platserna har fördelats i respektive mängd ska platserna i mängd i
fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive i
grupp II. Därefter ska antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel.
Denna andel ska tillföras grupp I.

Meritvärdering av betyg

3. Meritvärdering ska ske i två steg. Först meritvärderas de betyg som den
sökande åberopar för behörighet. Därefter ska poäng för meritkurser läggas
till.

Sökande med slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat
program i gymnasieskolan

Siffervärde

4. Betygen som ingår i ett fullständigt program från gymnasieskolan ska ges
följande siffervärden:

Icke godkänt (IG) 0
Godkänt (G) 10
Väl godkänt (VG) 15
Mycket väl godkänt (MVG) 20

Betygsvärde

5. Siffervärdet för varje betyg i en kurs eller ett projektarbete ska multiplice-
ras med det antal gymnasiepoäng som det betyget omfattar, varvid ett
betygsvärde fås.

Vid uträkning av ett betygsvärde ska betyg i en kurs som ingår i ett full-

ständigt program i gymnasieskolan ersättas av ett betyg som den sökande har
i samma eller motsvarande kurs, om sistnämnda betyg är högre och omfattar
samma antal gymnasiepoäng.

Sammanlagt betygsvärde och jämförelsetal

6. Det sammanlagda betygsvärdet för alla betyg som ingår i ett fullständigt
program från gymnasieskolan ska divideras med 2 500, varvid ett jäm-
förelsetal fås.

Jämförelsetalet ska anges med två decimaler.

background image

5

SFS 2010:2020

Betyg i behörighetskurser

7. Betyg i behörighetskurser som avses i 7 kap. 9 § och som inte ingår i ett
fullständigt program från gymnasieskolan ska meritvärderas enligt 4 och 5.
Det sammanlagda betygsvärdet ska, för att få jämförelsetalet i stället för vad
som anges i 6, divideras med det samlade antal gymnasiepoäng som har
meritvärderats.

Betyg som inte avser behörighetskurser och som inte ingår i ett fullstän-

digt program ska inte meritvärderas enligt 4 och 5.

Meritpoäng

8. Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser som
anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng.

Högst får två och en halv (2,5) meritpoäng adderas till jämförelsetalet,

varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser enligt j och k.

Betyg i meritkurser ger meritpoäng enligt följande:
a) lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 3, ger en halv (0,5) merit-

poäng,

b) lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en halv (0,5) merit-

poäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt a,

c) lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 4, ger en (1,0) meritpoäng,

om den sökande inte kan få meritpoäng enligt a eller b,

d) lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 5, ger en halv (0,5) merit-

poäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b eller c,

e) lägst betyget Godkänt i Moderna språk, steg 2, i ytterligare ett språk

ger en halv (0,5) meritpoäng, om den sökande kan få meritpoäng enligt b
eller c och inte redan har fått meritpoäng enligt d eller e,

f) lägst betyget Godkänt i Engelska B ger en halv (0,5) meritpoäng,
g) lägst betyget Godkänt i Engelska C ger en halv (0,5) meritpoäng,
h) lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över

den kursnivå som krävs för särskild behörighet enligt 7 kap. 8�11 §§ eller,
om sådant krav inte har ställts, kursnivån över vad som enligt 7 kap. 5 §
krävs för grundläggande behörighet ger en halv (0,5) meritpoäng,

i) lägst betyget Godkänt i en kurs i ämnet matematik på kursnivån över

vad som anges i h ger en halv (0,5) meritpoäng,

j) lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gym-

nasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en halv (0,5) merit-
poäng,

k) lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar 50 gymnasie-

poäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en fjärdedels (0,25) merit-
poäng, om den sökande inte redan har fått en halv (0,5) meritpoäng enligt k.

Sökande med slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

9. Det som anges i 4, 5, 7 och 8 gäller också sökande med slutbetyg från
gymnasial vuxenutbildning.

För att få ett jämförelsetal ska det sammanlagda betygsvärdet divideras

med det antal gymnasiepoäng som ingår i slutbetyget, dock med lägst 2 350.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010