SFS 2010:2021 Förordning om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

102021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillträde till utbildning som leder till
yrkeslärarexamen;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskole-
utbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som
anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 §

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska

tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av
denna förordning.

Särskild behörighet

3 §

För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i

stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8�11 och 25 §§
högskoleförordningen (1993:100).

4 §

Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har

den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergym-
nasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskun-
skaper.

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalifi-

cerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor
enligt denna förordning.

Urval

5 §

Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att till-

godogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap.
12 § andra och tredje styckena, 13�19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförord-

SFS 2010:2021

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2021

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ningen (1993:100) får universitetet eller högskolan föreskriva vilka urvals-
grunder som ska användas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas

första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)