SFS 2010:2023 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

102023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

1

dels att 28 § ska upphöra att gälla,
dels att 7 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före tidigare 6 § ska sättas närmast före 7 §,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 6�6 c §§, samt

närmast före 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

Företagare som är yrkesfiskare

6 §

En företagare som bedriver fiske för sin huvudsakliga försörjning och

som är medlem i en arbetslöshetskassa med yrkesfiske som verksamhets-
område ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hennes rätt
till arbetslöshetsersättning, om det är tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten
och avbrottet beror på

1. ishinder,
2. andra väderleksförhållanden, eller
3. fångstbegränsningar beslutade av Europeiska unionen eller Fiskeri-

verket.

6 a §

Ersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten får inte lämnas

för någon dag under de fyra första veckorna efter det att en sökande har åter-
upptagit en fiskeverksamhet som tidigare upphört enligt 35 § första och an-
dra styckena eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

6 b §

Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som

beror på ishinder lämnas för högst sextio dagar per år.

Till den som uteslutande bedriver bottengarnsfiske lämnas ersättning vid

tillfälligt avbrott som beror på ishinder eller andra väderleksförhållanden för
sammanlagt högst tjugo dagar per år.

Vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror på andra

väderleksförhållanden än ishinder och som inträffar utomlands lämnas

1 Senaste lydelse av 28 § 2003:1110.

SFS 2010:2023

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2023

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ersättning endast för de dagar när sökanden tvingas ligga i en sådan nordisk
nödhamn som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har godkänt.

6 c §

Ersättning vid sådant tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten som beror

på fångstbegränsningar beslutade av Europeiska unionen eller Fiskeriverket
lämnas för högst tio dagar.

7 §

2

För veckor som en person utför eller deklarerar deltidsarbete lämnas

arbetslöshetsersättning under sammanlagt längst 75 ersättningsdagar inom
en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast an-
vändas för veckor då personen inte utför eller deklarerar något arbete.

Med deltidsarbete avses arbete som understiger personens arbetsutbud per

vecka.

Första stycket gäller inte i de fall en företagare som omfattas av 6 § ansö-

ker om ersättning för tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten.

20 §

3

Arbetsförmedlingen ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. från och med vilken dag han eller hon är anmäld eller avanmäld som

arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen,

3. vilket arbetsmarknadspolitiskt program han eller hon anvisats till,

omfattningen av anvisningen och under vilken tidsperiod den gäller,

4. om att en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program har avbru-

tits, och

5.

om den sökande har rätt till etableringsersättning enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1. Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder för vilka ka-

renstiden enligt 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har börjat
löpa före ikraftträdandet. Dock ska äldre föreskrifter inte gälla längre än till
den tidpunkt då tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten upphör första gången
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:58.

3 Senaste lydelse 2007:898.