SFS 2010:2024 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

102024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 5 c och 16 §§ förordningen (1996:1100)

om aktivitetsstöd

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas

till den som

1. deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknadspolitiska

programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form av kor-
tare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund-
eller gymnasieskola eller deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion,

2. har fyllt 18 men inte 25 år, och
3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den

som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

3

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den

som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

1. jobb- och utvecklingsgarantin,
2. arbetsmarknadsutbildning,
3. arbetspraktik,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. ungdomsinsatser,
6. förberedande insatser,
7. arbetslivsintroduktion, eller
8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar inom det arbetsmarknads-

politiska programmet ungdomsinsatser, deltar i förberedande insatser i form
av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från
grund- eller gymnasieskola eller deltar i det arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet arbetslivsintroduktion krävs för att aktivitetsstöd ska lämnas att
deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2009:1598.

3 Senaste lydelse 2010:1462.

SFS 2010:2024

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2024

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt
25 år.

5 c §

4

Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar eller deltar i förbe-

redande insatser i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som
saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola och som är eller skulle ha
varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om ar-
betslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av
den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetser-
sättningen:

� 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,
� 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna,
och
� 65 procent därefter.
När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska da-

gar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt la-
gen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år till-

lämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det
som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han
eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, gäller detta från och med den
dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas aktivi-
tetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den se-
naste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 320 kronor

per dag.

16 §

5

Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger

600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

Den som inte reser dagligen får ersättas med skälig kostnad för
� en resa till och från den plats där han eller hon tar del av programmet,

rehabiliteringen eller genomgår utredning, och

� en hem- och återresa per månad.
Kostnader för resa med eget fordon får ersättas om det är motiverat att en

resa görs med eget fordon. Ersättningen lämnas då med högst 185 öre per ki-
lometer. Vid samåkning lämnas därutöver ersättning med 25 öre per passa-
gerare och kilometer.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:1598.

5 Senaste lydelse 2007:1361.