SFS 2010:2025 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

102025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:414) om jobb- och ut-

vecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

8 §

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär. En förberedande insats får pågå under längst sex månader. En förbe-
redande insats i form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som
har fyllt 16 men inte 25 år och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasie-
skola får dock pågå längst tre månader.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2010:2025

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010