SFS 2010:2026 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

102026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7, 9 och 30 §§ förordningen (2000:634) om ar-

betsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

7 §

1

En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tids-

perioden får vara längst sex månader.

Dock får anvisningar till
1. prova-på-platser, praktisk kompetensutveckling, förberedande insats i

form av kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg
från grund- eller gymnasieskola samt till arbetslivsintroduktion avse en tids-
period om längst tre månader,

2. arbetsmarknadsutbildning avse tid till dess målet med utbildningen

uppnåtts,

3. yrkeskompetensbedömning som inte utgör del av en prova-på-plats

avse en tidsperiod om längst tre veckor, och

4. stöd till start av näringsverksamhet förlängas, om det behövs på grund

av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som behövs för
verksamheten har blivit försenat.

9 §

2

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen,
3. personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare, och

4. personer som deltar i förberedande insats i form av kortare folkhögsko-

leutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasie-
skola.

30 §

3

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

1 Senaste lydelse 2010:1463.

2 Senaste lydelse 2010:1130.

3 Senaste lydelse 2010:1910.

SFS 2010:2026

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2026

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Insatserna kan bestå av
� aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
� fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
� aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
� aktiviteteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

� upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
� kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som har fyllt 16 men inte

25 år och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola,

� utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), dock
inte under tid som invandraren tar del av insatser enligt lagen om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller deltar i av kommunen an-
ordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller

� utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skol-

väsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstu-
dier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson

(Arbetsmarknadsdepartementet)