SFS 2010:2027 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

102027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

8 §

Med utbildning enligt 6 § andra stycket avses följande:

� kortare yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta för den en-

skilde att få ett arbete,

� kortare teoretisk utbildning som syftar till att underlätta för den enskilde

att påbörja eller återgå till utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd el-
ler utvecklingsersättning, eller

� kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som saknar slutbetyg från

grund- eller gymnasieskola.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2010:2027

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010