SFS 2010:2028 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

102028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels att 5 a, 17 b, 18 och 18 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före den tidigare upphävda 20 a § ska sättas när-

mast före 20 d §,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande

lydelse.

5 a §

1

En person får anvisas en anställning med särskilt anställningsstöd

om han eller hon sedan sammanlagt sex månader deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin.

17 b §

2

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas under högst

24 månader. Stöd för anställning som omfattar mer än halvtid får dock inte
lämnas för längre tid än sex månader. Stöd får inte heller lämnas efter det att
36 månader passerat sedan sådant uppehållstillstånd eller uppehållskort som
anges i 5 c § första stycket beviljades.

En anvisning får göras för högst sex månader i taget. Efter en anvisnings-

period får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 5 c�5 e §§ fortfa-
rande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier inom sfi
eller motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) bedrivs
eller ska bedrivas, under förutsättning att ett godkänt resultat har uppnåtts
för kurs D inom sfi eller den motsvarande utbildningen under en tidigare
anvisningsperiod.

Vid beräkning av 36-månadersperioden enligt första stycket ska det bort-

ses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget
barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets
ankomst till familjen.

1 Senaste lydelse 2007:420.

2 Senaste lydelse 2010:259.

SFS 2010:2028

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2028

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

18 §

3

Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin lämnas med 85 procent av lönekostnaden, dock högst 890 kro-
nor per dag.

18 a §

4

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas med 80 pro-

cent av lönekostnaden, dock högst 800 kronor per dag.

20 a §

5

Ekonomiskt stöd för handledning lämnas inledningsvis under tre

månader med högst 50 kronor per dag, till arbetsgivaren eller till den som
har kostnaden för handledningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
2. För anvisningar som har gjorts före ikraftträdandet gäller 18, 18 a och

20 a §§ i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:420.

4 Senaste lydelse 2008:144.

5 Tidigare 20 a § upphävd genom 2007:1363.