SFS 2010:2029 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

102029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:546) om

behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 1, 4, 5, 11, 12 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast före 12 §,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 a §, samt närmast före

11 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsför-

medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen tillämpas också vid behandling av personuppgifter i ärenden om

ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlän-
da invandrare och i ärenden hos Arbetsförmedlingen om mottagande för
bosättning av vissa nyanlända invandrare. Det som sägs i denna lag om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska även gälla behandling av personuppgifter i dessa ärenden.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad sam-
ling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning
enligt särskilda kriterier.

1 a §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får

utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om undantag från första stycket.

4 §

3

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbets-

marknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

1. handläggning av ärenden,
2. publicering av platsinformation, information om kompletterande aktö-

rer och ansökningar om anställning,

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2007:410.

3 Senaste lydelse 2007:410.

SFS 2010:2029

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2029

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning

och utvärdering av verksamheten,

4. framställning av avidentifierad statistik, och
5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska

unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överens-
kommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad.

5 §

4

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahållan-

de av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshets-

kassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner,
ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av

skatt,

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som

avser tillsyn och utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning en-

ligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning en gäldenär har utmät-
ningsbar egendom,

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll

av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag för beslut om bistånd en-

ligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt

7. kompletterande aktörers verksamhet enligt uppdrag från Arbetsförmed-

lingen.

Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att tillhanda-

hålla information till riksdagen eller regeringen eller till annan för att full-
göra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 §
första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

�&tkomst till personuppgifter inom Arbetsförmedlingen

11 §

5

�&tkomst till personuppgifter ska vara förbehållen de personalkatego-

rier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
ha tillgång till uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om åtkomst enligt första stycket.

12 §

6

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Kronofogdemyndigheten,
en socialnämnd och Migrationsverket får ha direktåtkomst till personupp-
gifter som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om det behövs för
de ändamål som avses i 5 §. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan
Arbetsförmedlingen har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden

4 Senaste lydelse 2008:972.

5 Senaste lydelse 2007:410.

6 Senaste lydelse 2008:972.

background image

3

SFS 2010:2029

bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämn-
den.

En enskild får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha direktåtkomst till

uppgifter om sig själv samt till sådana uppgifter om arbetsgivare och kom-
pletterande aktörer som får behandlas enligt 4 § 2.

En arbetsgivare får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha direktåtkomst

till sådana uppgifter om en arbetssökande som får behandlas enligt 4 § 2.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får om-

fattas av direktåtkomst enligt första�tredje styckena.

14 §

7

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftsla-

gen (1998:204) samt sådana ömtåliga personuppgifter som avses i 9 § andra
stycket eller 10 § får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådant funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga användas
som sökbegrepp för planering av insatser och förmedling av arbete.

Kod för hälsotillstånd eller för sådant funktionshinder som medför nedsatt

arbetsförmåga, för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt för
sökandekategori eller anvisningsgrund får även användas som sökbegrepp
för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad
statistik.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sökbegrepp som får användas.

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2005:1195.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010