SFS 2010:2030 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

102030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring

dels att 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23 och 23 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 16 a�16 c och 18 §§, av

följande lydelse.

10 §

2

Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som

1. deltar i utbildning,
2. är permitterad utan lön,
3. är tjänstledig utan lön, eller
4. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt

37 § första stycket 2 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits
från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till
ersättning som i sådana fall ska gälla.

15 a §

3

Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den

månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbets-
förmedlingen. Om anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med
föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan till-
godoräknas i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.

Av 16�17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av

ramtiden.

En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller

totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor är dock inte överhoppningsbar.

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2005:1197.

3 Senaste lydelse 2009:666.

SFS 2010:2030

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2030

16 §

4

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

förhindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. vård av barn i följande fall:
a) vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen, eller

b) vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år

efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande omedel-
bart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det mot-
svarar minst ett arbetsvillkor,

3. vård av närstående när hel närståendepenning lämnats enligt 47 kap.

socialförsäkringsbalken, eller

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i

6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökan-
de varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte
bedrivits yrkesmässigt.

16 a §

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

varit förhindrad att arbeta på grund av

1. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen

(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedels-
lagen,

2. tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

eller

3. frihetsberövande på kriminalvårdens område.
Första stycket 1 gäller inte när det är fråga om hälsokontroll vid inresa

enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller avspärrning enligt 3 kap. 10 § smitt-
skyddslagen.

16 b §

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

varit förhindrad att arbeta på grund av

1. avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda

25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i
minst 5 månader, eller

2. militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten.

16 c §

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande

1. vistats utomlands till följd av att han eller hon följt med sin make,

maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att ma-
kens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen
betalas ut från Sverige,

2. utfört förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat med särskilt anställ-

ningsstöd, eller

3. har haft rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

4 Senaste lydelse 2010:1267.

background image

3

SFS 2010:2030

17 §

5

När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande

1. fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken, eller
2. varit förhindrad att arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in

i ramtiden.

17 a §

6

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 17 eller 23 § inte ska räknas in i

ramtiden får omfatta högst fem år.

Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.
För en sökande som har varit långvarigt sjukfrånvarande enligt 3 a § får,

vid beviljande av en ny ersättningsperiod, den tid som enligt första stycket
inte ska räknas in i ramtiden omfatta högst tio år.

18 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-

delar närmare föreskrifter om fastställande av ramtid och överhoppningsbar
tid.

23 §

8

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den

sökande rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden
vid ny arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och
karensvillkoren.

Den sökande har dock inte rätt till ersättning efter det att en sammanhäng-

ande tid av 12 månader har förflutit sedan den sökande senast fick dagpen-
ning eller aktivitetsstöd. I sådan tid räknas inte tid som är överhoppningsbar
enligt 16�17 a §§.

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på

nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en ersätt-
ningsperiod. Då ska dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya ersätt-
ningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper ut.

23 b §

9

Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den

sökandes ramtid.

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas

tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist
om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med graviditets-
penning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning,
smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.

Det som sägs i andra stycket gäller endast månader som ingår i den fast-

lagda ramtiden och som innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att de
skulle kunna tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2011.

5 Senaste lydelse 2010:1267.

6 Senaste lydelse 2009:1596.

7 Tidigare 18 § upphävd genom 2006:1546.

8 Senaste lydelse 2009:666.

9 Senaste lydelse 2010:1267.

background image

4

SFS 2010:2030

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)