SFS 2010:2030 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

102030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:238) om <br/>arbetsl�shetsf�rs�kring;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1997:238) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsl�shetsf�rs�kring </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23 och 23 b �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 16 a16 c och 18 ��, av</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt denna lag l�mnas inte till en s�kande som </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. deltar i utbildning, <br/>2. �r permitterad utan l�n, <br/>3. �r tj�nstledig utan l�n, eller<br/>4. har r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etable-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt grundf�rs�kringen l�mnas inte till personer som enligt</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">37 � f�rsta stycket 2 lagen (1997:239) om arbetsl�shetskassor har uteslutits<br/>fr�n medlemskap under en tid av ett �r fr�n uteslutningen. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�reskrifter om undantag fr�n f�rsta stycket samt om de villkor f�r r�tt till<br/>ers�ttning som i s�dana fall ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10">Med ramtid avses de tolv m�nader som n�rmast f�reg�tt den</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">m�nad n�r den s�kande anm�lt sig som arbetsl�s hos den offentliga arbets-<br/>f�rmedlingen. Om anm�lningsm�naden inneh�ller f�rv�rvsarbete, tid med<br/>f�r�ldrapenning eller totalf�rsvarsplikt i s�dan omfattning att den kan till-<br/>godor�knas i ett arbetsvillkor, ska den dock ing� i ramtiden.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 1617 a �� f�ljer att viss tid �r �verhoppningsbar vid fastst�llande av</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ramtiden. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En m�nad som inneh�ller f�rv�rvsarbete, tid med f�r�ldrapenning eller</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">totalf�rsvarsplikt i s�dan omfattning att den kan tillgodor�knas i ett arbets-<br/>villkor �r dock inte �verhoppningsbar.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126. </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2005:1197. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:666. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:2030</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2030</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte den tid d� den s�kande varit</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rhindrad att arbeta p� grund av</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. styrkt sjukdom,<br/>2. v�rd av barn i f�ljande fall: <br/>a) v�rd av eget barn som inte har fyllt 2 �r eller v�rd av adoptivbarn i 2 �r</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">efter barnets ankomst i familjen, eller </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) v�rd av eget barn som inte har fyllt 3 �r eller v�rd av adoptivbarn i 3 �r</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">efter barnets ankomst i familjen, under f�ruts�ttning att den s�kande omedel-<br/>bart f�re ledigheten hade ett f�rv�rvsarbete i s�dan omfattning att det mot-<br/>svarar minst ett arbetsvillkor,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. v�rd av n�rst�ende n�r hel n�rst�endepenning l�mnats enligt 47 kap.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">socialf�rs�kringsbalken, eller </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. uppdrag av socialn�mnden att ta emot barn i ett s�dant hem som avses i</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">6 kap. 6 � f�rsta och tredje styckena socialtj�nstlagen (2001:453) samt 9 �<br/>lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade, om upp-<br/>draget, p� socialn�mndens beg�ran, varit av s�dan omfattning att den s�kan-<br/>de varit tvungen att helt avst� fr�n f�rv�rvsarbete och mottagandet inte<br/>bedrivits yrkesm�ssigt.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">varit f�rhindrad att arbeta p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">(2006:804) eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av livsmedels-<br/>lagen, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. tv�ngsv�rd enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">3. frihetsber�vande p� kriminalv�rdens omr�de. <br/>F�rsta stycket 1 g�ller inte n�r det �r fr�ga om h�lsokontroll vid inresa</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt 3 kap. 8 � smittskyddslagen eller avsp�rrning enligt 3 kap. 10 � smitt-<br/>skyddslagen.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">varit f�rhindrad att arbeta p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. avslutad heltidsutbildning som den s�kande har avslutat efter fyllda</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">25 �r eller som har f�reg�tts av sammanh�ngande f�rv�rvsarbete p� heltid i<br/>minst 5 m�nader, eller</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. milit�r utbildning som rekryt inom F�rsvarsmakten.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> 1. vistats utomlands till f�ljd av att han eller hon f�ljt med sin make,</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under f�ruts�ttning att ma-<br/>kens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt s�te i Sverige och att l�nen<br/>betalas ut fr�n Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. utf�rt f�rv�rvsarbete som arbetsgivaren finansierat med s�rskilt anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ningsst�d, eller</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. har haft r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etable-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2010:1267. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:2030</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller tid d� den s�kande</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. f�tt f�r�ldrapenningsf�rm�n enligt socialf�rs�kringsbalken, eller<br/>2. varit f�rhindrad att arbeta p� grund av tj�nstg�ring enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Tid som enligt 13 a � har j�mst�llts med f�rv�rvsarbete ska dock r�knas in</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">i ramtiden.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30">Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 17 eller 23 � inte ska r�knas in i</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ramtiden f�r omfatta h�gst fem �r. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Detta g�ller dock inte f�r en s�kande som avses i 16 c � f�rsta stycket 1.<br/>F�r en s�kande som har varit l�ngvarigt sjukfr�nvarande enligt 3 a � f�r,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">vid beviljande av en ny ers�ttningsperiod, den tid som enligt f�rsta stycket<br/>inte ska r�knas in i ramtiden omfatta h�gst tio �r.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer med-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">delar n�rmare f�reskrifter om fastst�llande av ramtid och �verhoppningsbar<br/>tid.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Om arbetsl�sheten upph�r f�re ers�ttningsperiodens slut, har den</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">s�kande r�tt till ers�ttning under det �terst�ende antalet dagar av perioden<br/>vid ny arbetsl�shet, �ven om den s�kande d� inte uppfyller arbets- och<br/>karensvillkoren. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Den s�kande har dock inte r�tt till ers�ttning efter det att en sammanh�ng-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ande tid av 12 m�nader har f�rflutit sedan den s�kande senast fick dagpen-<br/>ning eller aktivitetsst�d. I s�dan tid r�knas inte tid som �r �verhoppningsbar<br/>enligt 1617 a ��.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ers�ttningsperioden har l�pt ut men den s�kande under perioden p�</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">nytt uppfyllt arbetsvillkoret l�mnas ers�ttning under ytterligare en ers�tt-<br/>ningsperiod. D� ska dock karensvillkoret p� nytt uppfyllas. Den nya ers�tt-<br/>ningsperioden r�knas fr�n den tidpunkt n�r den tidigare perioden l�per ut.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30">Normalarbetstiden utg�r den genomsnittliga arbetstiden under den</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kandes ramtid.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid best�mmande av normalarbetstid ska ut�ver arbetad tid �ven beaktas</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">tid som ersatts med sjukl�n eller ers�ttning fr�n F�rs�kringskassan vid tvist<br/>om sjukl�n enligt lagen (1991:1047) om sjukl�n, eller med graviditets-<br/>penning, f�r�ldrapenningsf�rm�n, sjukpenning, rehabiliteringspenning,<br/>smittb�rarpenning eller n�rst�endepenning enligt socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det som s�gs i andra stycket g�ller endast m�nader som ing�r i den fast-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">lagda ramtiden och som inneh�ller f�rv�rvsarbete i s�dan omfattning att de<br/>skulle kunna tillgodor�knas i ett arbetsvillkor.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 31 januari 2011. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2010:1267. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2009:1596. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Tidigare 18 � upph�vd genom 2006:1546. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2009:666. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2010:1267. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:2030</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Helena Larsson<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:238) om
arbetsl�shetsf�rs�kring;

utf�rdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1997:238) om

arbetsl�shetsf�rs�kring

dels att 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23 och 23 b �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 16 a16 c och 18 ��, av

f�ljande lydelse.

10 �

2

Ers�ttning enligt denna lag l�mnas inte till en s�kande som

1. deltar i utbildning,
2. �r permitterad utan l�n,
3. �r tj�nstledig utan l�n, eller
4. har r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.

Ers�ttning enligt grundf�rs�kringen l�mnas inte till personer som enligt

37 � f�rsta stycket 2 lagen (1997:239) om arbetsl�shetskassor har uteslutits
fr�n medlemskap under en tid av ett �r fr�n uteslutningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

f�reskrifter om undantag fr�n f�rsta stycket samt om de villkor f�r r�tt till
ers�ttning som i s�dana fall ska g�lla.

15 a �

3

Med ramtid avses de tolv m�nader som n�rmast f�reg�tt den

m�nad n�r den s�kande anm�lt sig som arbetsl�s hos den offentliga arbets-
f�rmedlingen. Om anm�lningsm�naden inneh�ller f�rv�rvsarbete, tid med
f�r�ldrapenning eller totalf�rsvarsplikt i s�dan omfattning att den kan till-
godor�knas i ett arbetsvillkor, ska den dock ing� i ramtiden.

Av 1617 a �� f�ljer att viss tid �r �verhoppningsbar vid fastst�llande av

ramtiden.

En m�nad som inneh�ller f�rv�rvsarbete, tid med f�r�ldrapenning eller

totalf�rsvarsplikt i s�dan omfattning att den kan tillgodor�knas i ett arbets-
villkor �r dock inte �verhoppningsbar.

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2005:1197.

3 Senaste lydelse 2009:666.

SFS 2010:2030

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2030

16 �

4

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte den tid d� den s�kande varit

f�rhindrad att arbeta p� grund av

1. styrkt sjukdom,
2. v�rd av barn i f�ljande fall:
a) v�rd av eget barn som inte har fyllt 2 �r eller v�rd av adoptivbarn i 2 �r

efter barnets ankomst i familjen, eller

b) v�rd av eget barn som inte har fyllt 3 �r eller v�rd av adoptivbarn i 3 �r

efter barnets ankomst i familjen, under f�ruts�ttning att den s�kande omedel-
bart f�re ledigheten hade ett f�rv�rvsarbete i s�dan omfattning att det mot-
svarar minst ett arbetsvillkor,

3. v�rd av n�rst�ende n�r hel n�rst�endepenning l�mnats enligt 47 kap.

socialf�rs�kringsbalken, eller

4. uppdrag av socialn�mnden att ta emot barn i ett s�dant hem som avses i

6 kap. 6 � f�rsta och tredje styckena socialtj�nstlagen (2001:453) samt 9 �
lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, p� socialn�mndens beg�ran, varit av s�dan omfattning att den s�kan-
de varit tvungen att helt avst� fr�n f�rv�rvsarbete och mottagandet inte
bedrivits yrkesm�ssigt.

16 a �

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande

varit f�rhindrad att arbeta p� grund av

1. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) eller livsmedelslagen

(2006:804) eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av livsmedels-
lagen,

2. tv�ngsv�rd enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall,

eller

3. frihetsber�vande p� kriminalv�rdens omr�de.
F�rsta stycket 1 g�ller inte n�r det �r fr�ga om h�lsokontroll vid inresa

enligt 3 kap. 8 � smittskyddslagen eller avsp�rrning enligt 3 kap. 10 � smitt-
skyddslagen.

16 b �

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande

varit f�rhindrad att arbeta p� grund av

1. avslutad heltidsutbildning som den s�kande har avslutat efter fyllda

25 �r eller som har f�reg�tts av sammanh�ngande f�rv�rvsarbete p� heltid i
minst 5 m�nader, eller

2. milit�r utbildning som rekryt inom F�rsvarsmakten.

16 c �

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller den tid d� den s�kande

1. vistats utomlands till f�ljd av att han eller hon f�ljt med sin make,

maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under f�ruts�ttning att ma-
kens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt s�te i Sverige och att l�nen
betalas ut fr�n Sverige,

2. utf�rt f�rv�rvsarbete som arbetsgivaren finansierat med s�rskilt anst�ll-

ningsst�d, eller

3. har haft r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.

4 Senaste lydelse 2010:1267.

background image

3

SFS 2010:2030

17 �

5

N�r ramtid ska best�mmas r�knas inte heller tid d� den s�kande

1. f�tt f�r�ldrapenningsf�rm�n enligt socialf�rs�kringsbalken, eller
2. varit f�rhindrad att arbeta p� grund av tj�nstg�ring enligt lagen

(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt.

Tid som enligt 13 a � har j�mst�llts med f�rv�rvsarbete ska dock r�knas in

i ramtiden.

17 a �

6

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 17 eller 23 � inte ska r�knas in i

ramtiden f�r omfatta h�gst fem �r.

Detta g�ller dock inte f�r en s�kande som avses i 16 c � f�rsta stycket 1.
F�r en s�kande som har varit l�ngvarigt sjukfr�nvarande enligt 3 a � f�r,

vid beviljande av en ny ers�ttningsperiod, den tid som enligt f�rsta stycket
inte ska r�knas in i ramtiden omfatta h�gst tio �r.

18 �

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer med-

delar n�rmare f�reskrifter om fastst�llande av ramtid och �verhoppningsbar
tid.

23 �

8

Om arbetsl�sheten upph�r f�re ers�ttningsperiodens slut, har den

s�kande r�tt till ers�ttning under det �terst�ende antalet dagar av perioden
vid ny arbetsl�shet, �ven om den s�kande d� inte uppfyller arbets- och
karensvillkoren.

Den s�kande har dock inte r�tt till ers�ttning efter det att en sammanh�ng-

ande tid av 12 m�nader har f�rflutit sedan den s�kande senast fick dagpen-
ning eller aktivitetsst�d. I s�dan tid r�knas inte tid som �r �verhoppningsbar
enligt 1617 a ��.

Om ers�ttningsperioden har l�pt ut men den s�kande under perioden p�

nytt uppfyllt arbetsvillkoret l�mnas ers�ttning under ytterligare en ers�tt-
ningsperiod. D� ska dock karensvillkoret p� nytt uppfyllas. Den nya ers�tt-
ningsperioden r�knas fr�n den tidpunkt n�r den tidigare perioden l�per ut.

23 b �

9

Normalarbetstiden utg�r den genomsnittliga arbetstiden under den

s�kandes ramtid.

Vid best�mmande av normalarbetstid ska ut�ver arbetad tid �ven beaktas

tid som ersatts med sjukl�n eller ers�ttning fr�n F�rs�kringskassan vid tvist
om sjukl�n enligt lagen (1991:1047) om sjukl�n, eller med graviditets-
penning, f�r�ldrapenningsf�rm�n, sjukpenning, rehabiliteringspenning,
smittb�rarpenning eller n�rst�endepenning enligt socialf�rs�kringsbalken.

Det som s�gs i andra stycket g�ller endast m�nader som ing�r i den fast-

lagda ramtiden och som inneh�ller f�rv�rvsarbete i s�dan omfattning att de
skulle kunna tillgodor�knas i ett arbetsvillkor.

Denna lag tr�der i kraft den 31 januari 2011.

5 Senaste lydelse 2010:1267.

6 Senaste lydelse 2009:1596.

7 Tidigare 18 � upph�vd genom 2006:1546.

8 Senaste lydelse 2009:666.

9 Senaste lydelse 2010:1267.

background image

4

SFS 2010:2030

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;