SFS 2010:2031 Lag om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

102031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 a § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1597) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

17 a §

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 17 eller 23 § inte ska räknas in i

ramtiden får omfatta högst fem år.

Detta gäller dock inte för en sökande som avses i 16 c § första stycket 1.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:1, utg.omr.14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

SFS 2010:2031

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010