SFS 2010:2032 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

102032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (1997:238) om arbets-

löshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

36 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar föreskrifter om när en företagare ska anses som arbetslös i andra fall än
som sägs i 35 och 35 a §§ samt om de villkor för fastställande av och rätt till
arbetslöshetsersättning som i sådana fall ska gälla.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2010:445.

SFS 2010:2032

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010