SFS 2010:2033 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

102033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2007:813) om jobb-

garanti för ungdomar ska ha följande lydelse.

3 §

1

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar innebär att den som anvi-

sas erbjuds att ta del av garantin. Inom ramen för garantin kan den enskilde
ta del av aktiviteter där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt för-
ordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd kan lämnas.

Så snart den enskilde uppfyller förutsättningarna för en anvisning till

jobbgarantin enligt 5 §, ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvis-
ning ska göras.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

5 §

2

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och an-
mäld hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar
under en ramtid om fyra månader.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16

men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedling-
en och som har

1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduk-

tion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,
eller

2. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 54 § la-

gen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller blivit villkorligt frigiven men
inte fullgjort ett år av prövotiden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:933.

2 Senaste lydelse 2009:1604.

SFS 2010:2033

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010