SFS 2010:2034 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

102034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3, 4, 6, 7, 7 a�7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17 och 18 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 12 § ska sättas närmast före nya 11 a §,
dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 3 a, 7 e, 7 f, 11 a,

12 a, 13 c och 13 d §§, av följande lydelse.

3 §

2

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn,

uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Euro-
peiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1,
3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra per-
soner som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter be-
handlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, inskrivningstid hos Arbetsförmedlingen och

tillhörighet till arbetslöshetskassa,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens
och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller av särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen och kompletterande aktörer,

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg. omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2007:926.

SFS 2010:2034

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3, 4, 6, 7, 7 a�7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17 och 18 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 12 § ska sättas närmast före nya 11 a §,
dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 3 a, 7 e, 7 f, 11 a,

12 a, 13 c och 13 d §§, av följande lydelse.

3 §

2

För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling, tillsyn,

uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och samarbete inom Euro-
peiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 4 § 1,
3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra per-
soner som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter be-
handlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och födelseland,
4. uppgifter om arbetslöshet, inskrivningstid hos Arbetsförmedlingen och

tillhörighet till arbetslöshetskassa,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om uppehållstillstånd,

folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller uppehålls-
kort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens
och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk, arbetshjälpmedel

eller av särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen och kompletterande aktörer,

1 Jfr prop. 2010/11:1, utg. omr. 14, bet. 2010/11:AU2, rskr. 2010/11:126.

2 Senaste lydelse 2007:926.

SFS 2010:2034

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2034

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisningar till

arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om nystartsjobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbets-
marknadspolitiska program och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare, förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare,
förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar till arbete och resultatet av

gjorda anvisningar, och

14. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, för
det fall uppgifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt
förordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning
enligt förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare eller om etableringsinsatser enligt förordningen om etablerings-
samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personupp-
gifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn,
make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i
andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av
ärendet.

3 a §

För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande
behandlas:

1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra

kontakt- och identifieringsuppgifter, och

2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens,
uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra
uppgifter som har betydelse vid arbetssökning.

Personuppgifterna i första stycket får behandlas för detta ändamål endast

om den arbetssökande har samtyckt till behandlingen.

4 §

3

För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och in-

formation om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, till-
syn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt

3 Senaste lydelse 2006:1483.

background image

2

SFS 2010:2034

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en komplette-

rande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisningar till

arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om nystartsjobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbets-
marknadspolitiska program och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersätt-

ning, bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse för handläggningen av ärenden
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare, förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare,
förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare och förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar till arbete och resultatet av

gjorda anvisningar, och

14. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om en arbets-

sökandes barn, make, maka eller sambo eller annan närstående person, för
det fall uppgifterna har betydelse i ett ärende om etableringsersättning enligt
förordningen om ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning
enligt förordningen om mottagande för bosättning av vissa nyanlända
invandrare eller om etableringsinsatser enligt förordningen om etablerings-
samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personupp-
gifter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn,
make, maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i
andra ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av
ärendet.

3 a §

För publicering av ansökningar om anställning enligt 4 § 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får endast följande personuppgifter om den arbetssökande
behandlas:

1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra

kontakt- och identifieringsuppgifter, och

2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort och tillgång till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens,
uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt brev och andra
uppgifter som har betydelse vid arbetssökning.

Personuppgifterna i första stycket får behandlas för detta ändamål endast

om den arbetssökande har samtyckt till behandlingen.

4 §

3

För handläggning av ärenden, publicering av platsinformation och in-

formation om kompletterande aktörer, för planering, metodutveckling, till-
syn, uppföljning, resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt

3 Senaste lydelse 2006:1483.

background image

3

SFS 2010:2034

för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet enligt 4 § 1�3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av per-
sonuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om
arbetsgivare, kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer
som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och an-

dra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktpersoners
eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myndig-
het,

2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter

samt uppgifter om F-skattsedel, momsregistrering, ansvarsförsäkring,
näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har överläm-
nats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning

av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna,
uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer
som utför tjänsterna,

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av

tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av

stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som be-

höver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller för beslut om nystartsjobb,

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats
eller som innehar ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för ett ärendes handläggning.

6 §

4

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala

studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen
(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-post-
adress och telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de
personuppgifter behandlas som framgår av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten, och

4. 3 kap. 12 och 14 §§ förordningen (2010:407) om ersättning till vissa

nyanlända invandrare.

4 Senaste lydelse 2007:926. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2010:2034

för samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet enligt 4 § 1�3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av per-
sonuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om
arbetsgivare, kompletterande aktörer, kontaktpersoner och andra personer
som omfattas av verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress, telefonnummer och an-

dra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktpersoners
eller anställdas funktion i ett företag, i en organisation eller hos en myndig-
het,

2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer, kontouppgifter

samt uppgifter om F-skattsedel, momsregistrering, ansvarsförsäkring,
näringsförbud, betalningsanmärkningar och skatteskulder som har överläm-
nats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda, beskrivning

av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna,
uppgifter om tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer
som utför tjänsterna,

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och bedömning av

tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för beräkning av

stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,
8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som be-

höver behandlas för beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska pro-
gram eller för beslut om nystartsjobb,

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats
eller som innehar ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är absolut nöd-

vändiga för ett ärendes handläggning.

6 §

4

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala

studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen
(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-post-
adress och telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de
personuppgifter behandlas som framgår av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten, och

4. 3 kap. 12 och 14 §§ förordningen (2010:407) om ersättning till vissa

nyanlända invandrare.

4 Senaste lydelse 2007:926. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2010:2034

7 §

5

För tillhandahållande av information till Skatteverket enligt 5 § 2

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som rör anvis-
ningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebi-
drag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Det-
samma gäller det underlag som behövs för utbetalning av stöd till nystarts-
jobb genom kreditering på en arbetsgivares skattekonto.

7 a §

6

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personupp-
gifter behandlas för sådan verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil,
utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen eller en kompletterande aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och
om samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar till arbete och resultatet av

gjorda anvisningar,

9. uppgifter ur de arbetssökandes handlingsplaner, och
10. sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressupp-
gifter än postnummer.

7 b §

7

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personupp-
gifter behandlas för sådan verksamhet som avser utfärdande av intyg:

1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld hos den offentliga arbets-

förmedlingen och om datum för anmälan,

2. uppgift om till vilken arbetslöshetskassa den sökande hör, och
3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om

Arbetsförmedlingens telefonnummer.

7 c §

8

För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten

enligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

5 Senaste lydelse 2006:1483.

6 Senaste lydelse 2008:980.

7 Senaste lydelse 2008:980.

8 Senaste lydelse 2008:980.

background image

4

SFS 2010:2034

7 §

5

För tillhandahållande av information till Skatteverket enligt 5 § 2

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får sådana personuppgifter behandlas som rör anvis-
ningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebi-
drag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet. Det-
samma gäller det underlag som behövs för utbetalning av stöd till nystarts-
jobb genom kreditering på en arbetsgivares skattekonto.

7 a §

6

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personupp-
gifter behandlas för sådan verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anställningsform och

varaktighet samt uppgifter om körkort, körkortsklass och tillgång till bil,
utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
språkkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbets-

förmedlingen eller en kompletterande aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av

program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och
om samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar till arbete och resultatet av

gjorda anvisningar,

9. uppgifter ur de arbetssökandes handlingsplaner, och
10. sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressupp-
gifter än postnummer.

7 b §

7

För tillhandahållande av information till Inspektionen för arbetslös-

hetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personupp-
gifter behandlas för sådan verksamhet som avser utfärdande av intyg:

1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld hos den offentliga arbets-

förmedlingen och om datum för anmälan,

2. uppgift om till vilken arbetslöshetskassa den sökande hör, och
3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om

Arbetsförmedlingens telefonnummer.

7 c §

8

För tillhandahållande av information till Kronofogdemyndigheten

enligt 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

5 Senaste lydelse 2006:1483.

6 Senaste lydelse 2008:980.

7 Senaste lydelse 2008:980.

8 Senaste lydelse 2008:980.

background image

5

SFS 2010:2034

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld hos eller inte längre är re-

gistrerad som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

7 d §

9

För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld hos eller inte längre är

registrerad som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.

7 e §

För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt

5 § 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,
3. vilken ersättning som har beviljats, och
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller

har lämnats.

7 f §

För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer

enligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och

e-postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

3. uppgifter om anvisningar till arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälp-

medel eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsned-
sättning,

5. uppgifter om sådana omständigheter som berättigar den kompletterande

aktören till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en handlingsplan eller en etableringsplan, och
7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande

aktören ska kunna utföra sitt uppdrag.

9 Senaste lydelse 2008:980.

background image

5

SFS 2010:2034

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld hos eller inte längre är re-

gistrerad som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering.

7 d §

9

För tillhandahållande av information till en socialnämnd enligt 5 § 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. från och med vilken dag en person är anmäld hos eller inte längre är

registrerad som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering,
4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.

7 e §

För tillhandahållande av information till Migrationsverket enligt

5 § 6 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,
3. vilken ersättning som har beviljats, och
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning lämnas eller

har lämnats.

7 f §

För tillhandahållande av information till kompletterande aktörer

enligt 5 § 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och

e-postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anställningsform och varaktighet, uppgift om körkort och tillgång till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

3. uppgifter om anvisningar till arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller arbetshjälp-

medel eller om behov av anpassning av insatsen på grund av funktionsned-
sättning,

5. uppgifter om sådana omständigheter som berättigar den kompletterande

aktören till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en handlingsplan eller en etableringsplan, och
7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den kompletterande

aktören ska kunna utföra sitt uppdrag.

9 Senaste lydelse 2008:980.

background image

6

SFS 2010:2034

8 §

10

Personuppgifter som får behandlas enligt 3�7 f §§ får avskiljas för

behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i
4 § 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kon-

trollera enskilda identifierbara personer.

9 §

11

I en arbetsmarknadspolitisk databas får endast följande personuppgif-

ter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden behandlas:

1. uppgifter om sjukdom eller hälsotillstånd,
2. uppgifter om förekomst av intyg eller utlåtande av läkare eller skrivelse

från någon myndighet som innehåller bedömningar av den arbetssökandes
hälsa eller sociala förhållanden,

3. uppgifter om redovisade arbetshinder,
4. uppgifter om eller kod för funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga,

5. uppgifter om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program eller insat-

ser som avslöjar uppgifter om hälsa,

6. uppgifter om datum för anmälan om sjukdomsfall till Försäkrings-

kassan,

7. uppgifter om att en arbetssökande fått sjuk- eller aktivitetsersättning,

sjukpenning, rehabiliteringspenning, graviditetspenning, närståendepenning,
smittbärarpenning eller arbetskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken
eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,

8. uppgifter om att en arbetssökande fått föräldrapenning eller tillfällig

föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken, och

9. uppgifter om att en arbetssökande fått ekonomiskt bistånd med stöd av

socialtjänstlagen (2001:453).

Första stycket gäller även uppgifter om den arbetssökandes barn, make,

maka eller sambo eller andra närstående, om uppgifterna har betydelse i ett
ärende om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersätt-
ning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning enligt förordningen
(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
eller om etableringsinsatser enligt förordningen (2010:409) om etablerings-
samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgif-
ter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make,
maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra
ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ären-
det.

Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden som grundar sig på muntliga

uppgifter får endast behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om de har
lämnats av den arbetssökande. I övriga fall måste uppgifterna grunda sig på
uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökan-
de.

10 Senaste lydelse 2008:980.

11 Senaste lydelse 2009:1602.

background image

6

SFS 2010:2034

8 §

10

Personuppgifter som får behandlas enligt 3�7 f §§ får avskiljas för

behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i
4 § 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kon-

trollera enskilda identifierbara personer.

9 §

11

I en arbetsmarknadspolitisk databas får endast följande personuppgif-

ter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden behandlas:

1. uppgifter om sjukdom eller hälsotillstånd,
2. uppgifter om förekomst av intyg eller utlåtande av läkare eller skrivelse

från någon myndighet som innehåller bedömningar av den arbetssökandes
hälsa eller sociala förhållanden,

3. uppgifter om redovisade arbetshinder,
4. uppgifter om eller kod för funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga,

5. uppgifter om deltagande i arbetsmarknadspolitiska program eller insat-

ser som avslöjar uppgifter om hälsa,

6. uppgifter om datum för anmälan om sjukdomsfall till Försäkrings-

kassan,

7. uppgifter om att en arbetssökande fått sjuk- eller aktivitetsersättning,

sjukpenning, rehabiliteringspenning, graviditetspenning, närståendepenning,
smittbärarpenning eller arbetskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken
eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,

8. uppgifter om att en arbetssökande fått föräldrapenning eller tillfällig

föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken, och

9. uppgifter om att en arbetssökande fått ekonomiskt bistånd med stöd av

socialtjänstlagen (2001:453).

Första stycket gäller även uppgifter om den arbetssökandes barn, make,

maka eller sambo eller andra närstående, om uppgifterna har betydelse i ett
ärende om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersätt-
ning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning enligt förordningen
(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare
eller om etableringsinsatser enligt förordningen (2010:409) om etablerings-
samtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Personuppgif-
ter som avses i första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make,
maka eller sambo eller annan närstående person får även behandlas i andra
ärenden om uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av ären-
det.

Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden som grundar sig på muntliga

uppgifter får endast behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om de har
lämnats av den arbetssökande. I övriga fall måste uppgifterna grunda sig på
uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökan-
de.

10 Senaste lydelse 2008:980.

11 Senaste lydelse 2009:1602.

background image

7

SFS 2010:2034

11 §

12

Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen med-

dela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas samt om vilka koder som får
användas för uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.

11 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 3 § 1 och 6 får lämnas ut

på medium för automatiserad behandling till arbetsgivare.

12 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till Migrationsverket.

13 c §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till kompletterande aktörer.

13 d §

Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om
det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

14 §

13

Personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§

får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den enskilde själv.
Detsamma gäller för arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om
kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 och uppgifter om en arbetsgivares
eller en kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefonnummer
samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget.

16 §

14

En arbetsgivare får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter som

får behandlas enligt 3 a §, under förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsför-
medlingen beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång till upp-
gifterna.

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de
personuppgifter som får behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undan-
tag för uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen för arbetslös-
hetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som

får behandlas enligt 7 c §.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får

behandlas enligt 7 d §, under förutsättning att Arbetsförmedlingen först har
försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av såda-
na uppgifter som avser personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får

behandlas enligt 7 e §.

12 Senaste lydelse 2007:926.

13 Senaste lydelse 2006:136.

14 Senaste lydelse 2008:980.

background image

8

SFS 2010:2034

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

16 a §

15

En enskild får ha direktåtkomst till personuppgifter om honom

eller henne själv som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§. En enskild får också
ha direktåtkomst till arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om
kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 samt till uppgifter om en arbetsgi-
vares eller kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress, och telefon-
nummer. Detsamma gäller för uppgifter om kontaktpersoners telefonnum-
mer och funktion i företaget.

17 §

16

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om vilka personalkate-

gorier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter får ha
direktåtkomst till personuppgifter.

18 §

17

Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en

kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas
som sökbegrepp.

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

15 Senaste lydelse 2006:136.

16 Senaste lydelse 2007:926.

17 Senaste lydelse 2007:685.

background image

7

SFS 2010:2034

11 §

12

Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen med-

dela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas samt om vilka koder som får
användas för uppgifter om hälsa, medborgarskap och funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.

11 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 3 § 1 och 6 får lämnas ut

på medium för automatiserad behandling till arbetsgivare.

12 a §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till Migrationsverket.

13 c §

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får lämnas ut på

medium för automatiserad behandling till kompletterande aktörer.

13 d §

Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om
det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

14 §

13

Personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§

får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den enskilde själv.
Detsamma gäller för arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om
kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 och uppgifter om en arbetsgivares
eller en kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och telefonnummer
samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget.

16 §

14

En arbetsgivare får ha direktåtkomst till sådana personuppgifter som

får behandlas enligt 3 a §, under förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsför-
medlingen beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång till upp-
gifterna.

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbets-

löshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de
personuppgifter som får behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undan-
tag för uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen för arbetslös-
hetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som

får behandlas enligt 7 c §.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får

behandlas enligt 7 d §, under förutsättning att Arbetsförmedlingen först har
försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av såda-
na uppgifter som avser personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter som får

behandlas enligt 7 e §.

12 Senaste lydelse 2007:926.

13 Senaste lydelse 2006:136.

14 Senaste lydelse 2008:980.

background image

8

SFS 2010:2034

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

16 a §

15

En enskild får ha direktåtkomst till personuppgifter om honom

eller henne själv som får behandlas enligt 3�5 och 9 §§. En enskild får också
ha direktåtkomst till arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om
kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 samt till uppgifter om en arbetsgi-
vares eller kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress, och telefon-
nummer. Detsamma gäller för uppgifter om kontaktpersoners telefonnum-
mer och funktion i företaget.

17 §

16

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om vilka personalkate-

gorier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter får ha
direktåtkomst till personuppgifter.

18 §

17

Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en

kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas
som sökbegrepp.

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

15 Senaste lydelse 2006:136.

16 Senaste lydelse 2007:926.

17 Senaste lydelse 2007:685.