SFS 2010:2035 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

102035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 28 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

28 §

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstav-

lor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verk-
samhet.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Symbol

Betydelse

S13 Personfärja

Symbolen anger ett färjeläge för per-
sonfärja eller att angivet färdmål en-
dast kan nås med färja avsedd för per-
sontransport.

S14 Laddplats

Symbolen anger en plats för extern
laddning med elektrisk energi för for-
dons framdrivning.

SFS 2010:2035

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010