SFS 2010:2036 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

102036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att

användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:673.

Beteckning

Betydelse

Körträning

Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkorts-
pliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga
förarprov

Laddplats

En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska
vara laddplats och som är utmärkt med ett väg-
märke för parkering och en symbol för laddplats

Lastlängd

Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta
punkt till dess bakersta yttersta punkt

SFS 2010:2036

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010