SFS 2010:2037 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

102037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)
dels att 3 kap. 54 och 57 §§, 4 kap. 14 §, 8 kap. 2 § samt 10 kap. 1 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av

följande lydelse.

3 kap.

54 §

1

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skol-

skjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstig-
ning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken.
Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom
tjugo meter före och fem meter efter märket E22, busshållplats, i vägmär-
kesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats.

På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i

vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras annat än för
det föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske utan
hinder för detta ändamål.

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafi-

kantgrupp får parkera får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än
för på- eller avstigning.

På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk

energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får
inte stannas annat än för på- eller avstigning.

57 §

Föraren av ett fordon som ska vara utrustat med en varningstriangel

ska sätta ut triangeln när fordonet på grund av en olyckshändelse, ett motor-
fel eller något liknande har blivit stående på körbanan eller vägrenen där den
högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 kilometer i timmen och där fordo-
net inte får stannas eller parkeras enligt 47 §, 53 § första stycket 4 eller 5
eller 9 kap. 1 eller 2 §. En varningstriangel ska sättas ut också när fordonet
av något annat skäl har parkerats på en körbana och väderleksförhållandena
eller andra omständigheter gör det svårt för andra förare att se fordonet i tid.
Föraren ska också i övrigt genom utmärkning eller dylikt vidta de åtgärder
som behövs för att varna andra trafikanter. Om ett fordon har blivit stående i

1 Senaste lydelse 2007:447.

SFS 2010:2037
Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2037

en plankorsning och inte genast kan flyttas, ska föraren även vidta de åtgär-
der som behövs för fordonspassagerarnas säkerhet och för att varna förare av
järnvägståg eller spårvagn.

Varningstriangeln ska vara av den typ som är föreskriven för fordonet och

placeras på sådant avstånd från det uppställda fordonet och på sådant sätt att
andra förare varnas i god tid.

4 kap.

14 §

Trots bestämmelserna i 12 § första stycket 4, 13 § och bilaga 1 får

fordon och fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik
föras på vägar med bärighetsklass 1 om följande längdmått och bruttovikter
inte överskrids.

1. 26 ton för treaxligt motorfordon.
2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.
3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn

vid transport av 40 fots ISO-container.

5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.
6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

8 kap.

2 §

2

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast for-

don i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i
färdriktningen, cykel och moped klass II.

Fordon som får föras i körfältet får trots 3 kap. 53 § första stycket 10 stan-

nas där för på- eller avstigning.

10 kap.

1 §

3

Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§,

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka
eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en
färdled i terräng.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.
1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled.

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

ska vara gågata eller gångfartsområde.

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.
5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder

enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.

2 Senaste lydelse 2007:101.

3 Senaste lydelse 2008:46.

background image

3

SFS 2010:2037

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller laddplats.
8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 §.

9. Förbud mot trafik med fordon.
10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.
11. Förbud mot omkörning.
12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första
stycket.

13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra
stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig-
heten eller miljön.

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna

eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a §
första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2��5, 9 och 10, 54 §, 55 § första
stycket 3��5 eller 8 kap. 1 §.

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.
18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begräns-

ning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller

last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

22. Andra särskilda trafikregler.
Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler

för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

9 a §

En plats får förklaras som laddplats endast om det finns anordningar

för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010