SFS 2010:2038 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

102038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 2 kap. 1 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna till förordningen ska införas en ny

punkt, 7, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan od-
ling som avses i 11�16, 18, 19 och 21�29 §§. För stöd för åtgärder som avses
i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock längst till dess att den
sammanlagda åtagandeperioden uppgår till 20 år.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta be-

driva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stöd-
utbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst tre hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna an-

sökningar enligt 16, 17 och 30�33 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stö-
det samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas.
Vid prioriteringen av ansökningar enligt 30�33 §§ ska särskild vikt läggas
vid betydelsen för små företag.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska

sörja för enligt lag eller annan författning.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

16 §

2

Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselin-

satser som avses i bilaga 1, punkten 4 om

1. skötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i

1 kap. 8 §, och

2. skötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 eller 15 §,

avser naturfrämjande insatser på åkermark eller minskar växtnäringsläckage
från åkermark.

1 Senaste lydelse 2009:191.

2 Senaste lydelse 2010:86.

SFS 2010:2038

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2038

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. Ett åtagande enligt 2 kap. 1 § första stycket som har ingåtts under 2007

eller 2008 får efter ansökan från stödmottagaren förlängas till utgången av
2013. Om stödmottagaren avstår från att förlänga åtagandet får ett nytt
motsvarande åtagande inte ingås under 2012 eller 2013.

Detta gäller dock inte för åtaganden som avser
1. skötsel av våtmarker enligt 13 §,
2. regionalt prioriterade ersättningar för restaurering av slåtterängar och

betesmarker, bränning och mångfaldsträda enligt 16 §, eller

3. miljöskyddsåtgärder enligt 24 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)