SFS 2010:2040 Förordning om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

102040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan;

utfärdad den 22 december 2010.

Inledning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (utbildningen), som ska vara en
del av gymnasieskolan. Deltagande i försöksverksamheten är frivilligt för
skolhuvudmän.

Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 1 juli

2011�den 30 juni 2014.

�vriga regler om gymnasieskolan

2 §

I skollagen (2010:800) och i gymnasieförordningen (2010:2039) finns

ytterligare bestämmelser om gymnasieskolan som gäller för utbildningen i
tillämpliga delar.

Villkor för huvudmannens deltagande

3 §

Statens skolverk får bevilja huvudmän deltagande i försöksverksam-

heten för högst 20 utbildningar, varav högst tio vid det första ansöknings-
tillfället. Skolverkets beviljande förutsätter att tillgång på medel finns enligt
7 §.
Hos varje utbildning som beviljas deltagande får högst 30 elever årligen
påbörja utbildningen. Kommunala huvudmän, sådana enskilda huvudmän
som avses i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) för fristående gymnasieskolor
och sådana utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt förordning-
en (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin får
beviljas att delta i försöksverksamheten. Deltagande får beviljas om huvud-
mannen eller utbildningsanordnaren

1. har etablerat ett samarbete med det lokala eller regionala arbetslivet

och har ett lokalt programråd för denna försöksverksamhet, och

2. kan erbjuda ett fjärde tekniskt år av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna förordning.

Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är utformade så att de riktar

sig mot olika branscher.

SFS 2010:2040

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2040

Utbildningens syfte

4 §

Utbildningen ska syfta till att, utöver målen för teknikprogrammet eller

motsvarande utbildning, ge eleverna en breddad eller fördjupad teknisk
kompetens. Utbildningen ska också syfta till att eleverna direkt efter avslu-
tad utbildning kan få inträde på arbetsmarknaden.

Nationellt råd

5 §

För utbildningen ska det finnas ett nationellt råd som Statens skolverk

ska ansvara för.

Det nationella rådet ska bistå Skolverket med utformning och uppföljning

av utbildningen.

Ansökan

6 §

Ansökan om att få delta i försöksverksamheten ska ges in till Statens

skolverk. Ansökan ska första gången göras senast den 15 februari 2011.

Det nationella rådet ska yttra sig över ansökan till Skolverket.
Skolverket får meddela föreskrifter om ansökan.

Statsbidrag

7 §

Till varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten lämnas ett

statsbidrag med 50 000 kronor för varje elev som den 15 oktober varje år
deltar i utbildningen.

Statsbidraget lämnas i mån av tillgång på medel.
Statens skolverk beslutar om och betalar ut bidraget före den 15 december

varje år.

Behörighet för sökande

8 §

För behörighet till utbildningen krävs att den sökande har slutbetyg

från ett fullständigt teknikprogram eller från ett specialutformat program
som liknar teknikprogrammet eller från motsvarande utbildning. Vidare ska
den sökande ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng för att
vara behörig. I de godkända betygen ska följande kurser ingå: Matematik C,
Fysik A, Kemi A, Engelska B och Svenska B eller Svenska som andra-
språk B, Teknik människa samhälle, Teknikutveckling och företagande eller
motsvarande kurser.

Utbildningen är öppen endast för sökande som, oberoende av ålder,

påbörjar utbildningen omedelbart efter den termin programmet eller motsva-
rande utbildning avslutades.

Mottagande

9 §

En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande till utbildningen

om den sökande är bosatt i kommunen eller samverkansområdet för utbild-
ningen eller om elevens hemkommun har åtagit sig att stå för kostnaderna
för utbildningen.

background image

3

SFS 2010:2040

En huvudman för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en

behörig sökande till utbildningen om elevens hemkommun har åtagit sig att
stå för kostnaderna för utbildningen.

Ersättning mellan huvudmän

10 §

Om en kommun har antagit en elev på utbildningen, efter att hem-

kommunen har åtagit sig att stå för kostnaderna, har den anordnande kom-
munen rätt till ersättning från elevens hemkommun för sina kostnader för
elevens utbildning.

Om en huvudman för en fristående gymnasieskola har antagit en elev på

utbildningen, efter att hemkommunen har åtagit sig att stå för kostnaderna,
har skolan rätt till bidrag från elevens hemkommun med ett belopp som mot-
svarar skolans kostnader för elevens utbildning.

Vid beräkningen av kostnaden för utbildningen ska avdrag göras för stats-

bidraget.

Urval

11 §

Urval bland mottagna sökande ska göras med betygen från gymnasie-

skolan som grund.

Utbildningens innehåll och utformning

12 §

Utbildningen ska bygga på teknikprogrammet, närliggande specialut-

formade program eller motsvarande utbildningar. Utbildningen ska omfatta
900 gymnasiepoäng varav 100 gymnasiepoäng ska avse ett examensarbete.
Delar av utbildningen kan vara gemensam och andra delar branschspecifika.
Delar av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om mål, vilka kurser som ska

ingå i utbildningen och ämnesplaner för utbildningen. Det nationella rådet
ska ges tillfälle att yttra sig över föreskrifterna.

Hur skolarbetet ska förläggas

13 §

Skolhuvudmannen får besluta att utbildningen ska bedrivas under

andra tider än de som gäller enligt 3 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen
(2010:2039).

Gymnasieingenjörsexamen

14 §

Utbildningen syftar till en gymnasieingenjörsexamen.

Examen ska utfärdas för en elev som har fått lägst betyget E på alla kurser

och det examensarbete som ingår i utbildningen. Det ska framgå av
examensbeviset vilka kurser utbildningen omfattar och de olika kursernas
gymnasiepoäng samt betyget på varje kurs.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om utformning av examens-

beviset.

background image

4

SFS 2010:2040

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Uppföljning och utvärdering

15 §

De huvudmän som deltar i försöket är skyldiga att medverka i upp-

följning och utvärdering av försöksverksamheten.

Statens skolverk ska senast den 1 december varje år som försöksverksam-

heten pågår, med början 2012, redovisa omfattningen och vunna erfaren-
heter av försöksverksamheten till Regeringskansliet.

�&terbetalning

16 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-

ning är skyldig att återbetala det om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
4. mottagaren inte har medverkat i uppföljning och utvärdering enligt

15 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en skolhuvud-

man är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda
skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

�verklagande

17 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)