SFS 2010:2041 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

102041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1206) om <br/>frist�ende skolor och viss enskild verksamhet inom <br/>skolomr�det;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:1206) om frist�en-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de skolor och viss enskild verksamhet inom skolomr�det</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 2 kap. samt 4 kap. 6, 11 och 12 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 11 och 12 �� ska utg�,<br/><i>dels </i>att 4 kap. 1, 3, 4 och 9 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett bidrag enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b �� samt 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) ska fastst�llas per kalender�r. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidraget ska grunda sig p� kommunens budget f�r det kommande budget-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">�ret och beslutas f�re kalender�rets b�rjan. F�r barn och elever som b�rjar i<br/>verksamheten under kalender�ret ska kommunen besluta bidraget omg�en-<br/>de. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r elever som p�b�rjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 2 b kap.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">10 och 10 b �� samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen avse tiden fr�n och med<br/>den 1 juli samma �r. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens skolverk f�r n�r det g�ller frist�ende skolor som avses i 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) meddela f�reskrifter om skyldigheten<br/>f�r huvudmannen f�r skolan att l�mna uppgifter om kommande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I 2 b kap. 10 och 10 b �� samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ing� i bidraget (grundbelopp)</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 F�rordningen omtryckt 2002:395<br/>Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 9 � 2006:1007</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 1 b � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:922px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 9 b � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 1 c � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 13 � 2002:716</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 2 b � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 14 � 2002:716 </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 2 c � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">4 kap. 6 � 2009:672</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 3 � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">4 kap. 11 � 2009:672</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 6 � 2010:234</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft18">4 kap. 12 � 2009:672.</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 kap. 7 a � 2006:209</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2009:672.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2009:672. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2010:317. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:2041</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 januari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2041</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">till frist�ende skolor och till utbildning i f�rskoleklasser som inte bedrivs av<br/>en godk�nd frist�ende skola. Vid till�mpning av dessa regler ska ers�ttning<br/>f�r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. <i>undervisning </i>avse kostnader f�r skolans rektor och andra anst�llda med</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, st�d�tg�rder till barn och<br/>elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och lik-<br/>nande kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. <i>l�romedel och utrustning </i>avse kostnader f�r l�rob�cker, litteratur, dato-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">rer, maskiner som anv�nds i undervisningen, skolbibliotek, studiebes�k och<br/>liknande kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. <i>elevv�rd och h�lsov�rd </i>avse kostnader f�r s�dan elev- och h�lsov�rd</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">som inte tillhandah�lls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och<br/>sjuksk�terska,</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. <i>m�ltider </i>avse kostnader f�r livsmedel, personal, transporter och d�rmed</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sammanh�ngande administration och liknande kostnader,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. <i>administration </i>avse administrativa kostnader som ska ber�knas till tre</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">procent av grundbeloppet,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. <i>merv�rdesskatt </i>avse ett schablonbelopp som uppg�r till sex procent av</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i f�rekommande fall till�ggsbe-<br/>lopp), och</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. <i>lokalkostnader </i>avse kostnader f�r hyra, driftskostnader, inventarier</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">som inte �r l�romedel, kapitalkostnader i form av r�nta p� l�n och liknande,<br/>dock inte kostnader f�r amortering.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Med till�ggsbelopp enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b ��</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) avses ers�ttning f�r assis-<br/>tenthj�lp, anpassning av skollokaler eller andra extraordin�ra st�d�tg�rder<br/>som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ers�ttning f�r<br/>elever som ska erbjudas modersm�lsundervisning.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft27">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2009:672.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1206) om
frist�ende skolor och viss enskild verksamhet inom
skolomr�det;

utf�rdad den 22 december 2010.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:1206) om frist�en-

de skolor och viss enskild verksamhet inom skolomr�det

1

dels att 2 kap. samt 4 kap. 6, 11 och 12 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 11 och 12 �� ska utg�,
dels att 4 kap. 1, 3, 4 och 9 �� ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

1 �

2

Ett bidrag enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b �� samt 9 kap.

6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) ska fastst�llas per kalender�r.

Bidraget ska grunda sig p� kommunens budget f�r det kommande budget-

�ret och beslutas f�re kalender�rets b�rjan. F�r barn och elever som b�rjar i
verksamheten under kalender�ret ska kommunen besluta bidraget omg�en-
de.

F�r elever som p�b�rjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 2 b kap.

10 och 10 b �� samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen avse tiden fr�n och med
den 1 juli samma �r.

3 �

3

Statens skolverk f�r n�r det g�ller frist�ende skolor som avses i 9 kap.

6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) meddela f�reskrifter om skyldigheten
f�r huvudmannen f�r skolan att l�mna uppgifter om kommande verksamhet.

4 �

4

I 2 b kap. 10 och 10 b �� samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen

(1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ing� i bidraget (grundbelopp)

1 F�rordningen omtryckt 2002:395
Senaste lydelse av

2 kap. 9 � 2006:1007

2 kap. 1 b � 2010:234

2 kap. 9 b � 2010:234

2 kap. 1 c � 2010:234

2 kap. 13 � 2002:716

2 kap. 2 b � 2010:234

2 kap. 14 � 2002:716

2 kap. 2 c � 2010:234

4 kap. 6 � 2009:672

2 kap. 3 � 2010:234

4 kap. 11 � 2009:672

2 kap. 6 � 2010:234

4 kap. 12 � 2009:672.

2 kap. 7 a � 2006:209

2 Senaste lydelse 2009:672.

3 Senaste lydelse 2009:672.

4 Senaste lydelse 2010:317. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2010:2041

Utkom fr�n trycket
den 5 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2041

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

till frist�ende skolor och till utbildning i f�rskoleklasser som inte bedrivs av
en godk�nd frist�ende skola. Vid till�mpning av dessa regler ska ers�ttning
f�r

1. undervisning avse kostnader f�r skolans rektor och andra anst�llda med

ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, st�d�tg�rder till barn och
elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och lik-
nande kostnader,

2. l�romedel och utrustning avse kostnader f�r l�rob�cker, litteratur, dato-

rer, maskiner som anv�nds i undervisningen, skolbibliotek, studiebes�k och
liknande kostnader,

3. elevv�rd och h�lsov�rd avse kostnader f�r s�dan elev- och h�lsov�rd

som inte tillhandah�lls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och
sjuksk�terska,

4. m�ltider avse kostnader f�r livsmedel, personal, transporter och d�rmed

sammanh�ngande administration och liknande kostnader,

5. administration avse administrativa kostnader som ska ber�knas till tre

procent av grundbeloppet,

6. merv�rdesskatt avse ett schablonbelopp som uppg�r till sex procent av

det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i f�rekommande fall till�ggsbe-
lopp), och

7. lokalkostnader avse kostnader f�r hyra, driftskostnader, inventarier

som inte �r l�romedel, kapitalkostnader i form av r�nta p� l�n och liknande,
dock inte kostnader f�r amortering.

9 �

5

Med till�ggsbelopp enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b ��

samt 9 kap. 6 och 6 a �� skollagen (1985:1100) avses ers�ttning f�r assis-
tenthj�lp, anpassning av skollokaler eller andra extraordin�ra st�d�tg�rder
som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ers�ttning f�r
elever som ska erbjudas modersm�lsundervisning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2011.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:672.

;