SFS 2010:2041 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

102041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor och viss enskild verksamhet inom
skolområdet;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1206) om friståen-

de skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

1

dels att 2 kap. samt 4 kap. 6, 11 och 12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 11 och 12 §§ ska utgå,
dels att 4 kap. 1, 3, 4 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Ett bidrag enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap.

6 och 6 a §§ skollagen (1985:1100) ska fastställas per kalenderår.

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budget-

året och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i
verksamheten under kalenderåret ska kommunen besluta bidraget omgåen-
de.

För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 2 b kap.

10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6 och 6 a §§ skollagen avse tiden från och med
den 1 juli samma år.

3 §

3

Statens skolverk får när det gäller fristående skolor som avses i 9 kap.

6 och 6 a §§ skollagen (1985:1100) meddela föreskrifter om skyldigheten
för huvudmannen för skolan att lämna uppgifter om kommande verksamhet.

4 §

4

I 2 b kap. 10 och 10 b §§ samt 9 kap. 6 och 6 a §§ skollagen

(1985:1100) anges vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbelopp)

1 Förordningen omtryckt 2002:395
Senaste lydelse av

2 kap. 9 § 2006:1007

2 kap. 1 b § 2010:234

2 kap. 9 b § 2010:234

2 kap. 1 c § 2010:234

2 kap. 13 § 2002:716

2 kap. 2 b § 2010:234

2 kap. 14 § 2002:716

2 kap. 2 c § 2010:234

4 kap. 6 § 2009:672

2 kap. 3 § 2010:234

4 kap. 11 § 2009:672

2 kap. 6 § 2010:234

4 kap. 12 § 2009:672.

2 kap. 7 a § 2006:209

2 Senaste lydelse 2009:672.

3 Senaste lydelse 2009:672.

4 Senaste lydelse 2010:317. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:2041

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2041

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

till fristående skolor och till utbildning i förskoleklasser som inte bedrivs av
en godkänd fristående skola. Vid tillämpning av dessa regler ska ersättning
för

1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med

ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, stödåtgärder till barn och
elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och lik-
nande kostnader,

2. läromedel och utrustning avse kostnader för läroböcker, litteratur, dato-

rer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och
liknande kostnader,

3. elevvård och hälsovård avse kostnader för sådan elev- och hälsovård

som inte tillhandahålls av undervisande personal utan t.ex. av kurator och
sjuksköterska,

4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed

sammanhängande administration och liknande kostnader,

5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre

procent av grundbeloppet,

6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av

det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbe-
lopp), och

7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier

som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande,
dock inte kostnader för amortering.

9 §

5

Med tilläggsbelopp enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§

samt 9 kap. 6 och 6 a §§ skollagen (1985:1100) avses ersättning för assis-
tenthjälp, anpassning av skollokaler eller andra extraordinära stödåtgärder
som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och ersättning för
elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:672.