SFS 2010:2042 Förordning om ändring i förordningen (2010:803) om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman

102042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:803) om Statens
skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning
med enskild huvudman;

utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2010:803) om Statens

skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman
ska ha följande lydelse.

2 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en förskole-

klass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska lämnas in till Statens
skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska
starta. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en

ansökan enligt första stycket. Skolinspektionen får även meddela föreskrifter
om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur.

3 §

Innan Statens skolinspektion avgör ett ärende om godkännande som

enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, ska
Skolinspektionen ge den kommun där utbildningen ska bedrivas tillfälle att
yttra sig.

När en kommun yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till

sitt yttrande.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:2042

Utkom från trycket
den 5 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011