SFS 2010:2044 Lag om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

102044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av försäkringsrörelselagen
(2010:2043);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tidpunkt för ikraftträdande

1 §

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) träder i kraft den 1 april 2011.

Detsamma gäller denna lag utom 27 §, som träder i kraft två veckor efter den
dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författ-
ningssamling.

Lagar som upphävs

2 §

Genom denna lag upphävs, med de begränsningar som följer av denna

lag,

1. lagen (1972:262) om understödsföreningar,
2. försäkringsrörelselagen (1982:713),
3. lagen (1982:728) om införande av försäkringsrörelselagen (1982:713),

och

4. lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,

m.m.

Hänvisning i annan författning

3 §

Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till

en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestäm-
melsen.

Bestämmelser i lag eller någon annan författning om försäkrings-

föreningar ska gälla för sådana understödsföreningar som efter utgången av
mars 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om
understödsföreningar med stöd av 7 § den här lagen om inte annat särskilt
anges.

1 Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

SFS 2010:2044

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2044

Försäkringsbolag som har bildats före lagens ikraftträdande

4 §

För försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som har

bildats före den 1 april 2011 gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043) med
nedan angivna undantag.

Fortsatt giltighet av gällande tillstånd och stadfästelser av
bolagsordning

5 §

Tillstånd för ett försäkringsaktiebolag eller ömsesidigt försäkrings-

bolag att driva försäkringsrörelse (koncession) och stadfästelse av bolags-
ordning som är gällande vid ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen
(2010:2043), ska därefter anses gälla som om de meddelats med stöd av den
lagen.

Fortsatt giltighet av medgivna avvikelser och undantag

6 §

De undantag och avvikelser från bestämmelser i försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) som har medgetts och som är gällande vid ikraftträdandet
av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska därefter avse motsvarande
bestämmelser i den lagen.

Understödsförenings ansökan om tillstånd och verksamhet

7 §

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt

lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verk-
samheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången
av år 2014 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning
av en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har getts in före

utgången av år 2014 eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation.

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om under-

stödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra

stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret
införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av
Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen
ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid

rättens handläggning av en anmälan enligt fjärde stycket.

Avtal med en jävskrets om tjänster

8 §

I fråga om avtal som avses i 4 kap. 9 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och som har ingåtts före den 1 april 2011 gäller äldre bestäm-
melser.

background image

3

SFS 2010:2044

Särskilda associationsrättsliga bestämmelser

Registrering av redan bildade försäkringsbolag

9 §

I fråga om registrering av försäkringsaktiebolag och ömsesidiga för-

säkringsbolag som har bildats innan försäkringsrörelselagen (2010:2043) har
trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

Borttagande av föreskrifter om aktiers nominella belopp

10 §

Föreskrifter i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning om aktiers

nominella belopp ska tas bort senast i samband med att bolaget första gången
efter utgången av mars 2011 beslutar om annan ändring i bolagsordningen.
När en sådan föreskrift tas bort, ska samtidigt uppgift om antalet aktier i
bolaget tas in i bolagsordningen.

Förbehåll om lösningsrätt

11 §

Innehåller ett försäkringsaktiebolags bolagsordning före den 1 april

2011 förbehåll som avses i 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
gäller förbehållet även om det avviker från 4 kap. 28 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Angivande av aktieägares person- eller organisationsnummer, m.m.

12 §

Bestämmelserna i 5

kap. 5 § första stycket 2 aktiebolagslagen

(2005:551) om angivande av aktieägares person- eller organisationsnummer
gäller inte i fråga om aktieägare som har förts in i aktieboken före den 1 april
2011.

I fråga om försäkringsaktiebolag som har bildats före den 1 april 2011

behöver uppgift enligt 5 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen om huru-
vida aktiebrev har utfärdats lämnas bara om aktiebrev har utfärdats efter
ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 §

Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) om an-

givande av bolagets organisationsnummer och bolagskategori och om aktie-
ägarens personnummer, organisationsnummer eller annat identi-
fieringsnummer gäller inte aktiebrev som har lämnats ut före den 1 april
2011.

14 §

Den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på bre-

vet är införd som ägare i aktieboken ska, även om införingen har skett före
utgången av år 1982, likställas med den som enligt 13 § andra stycket lagen
(1936:81) om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande,
om ett förvärv från honom eller henne sker efter den nämnda tidpunkten.

Registrering och verkställande av äldre stämmobeslut

15 §

Vid registrering och verkställande av ett stämmobeslut som har fattats

före ikraftträdandet av försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt vid talan

background image

4

SFS 2010:2044

mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser eller, såvitt gäller sådana be-
slut som avses i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), bestämmelserna i den
upphävda lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknads-
bolag, m.m.

Registrering och verkställande av äldre styrelsebeslut

16 §

Om styrelsen före den 1 april 2011 har fattat beslut om nyemission

enligt 4 kap. 16 eller 17 §, emission av skuldebrev enligt 5 kap. 9 eller 10 §
eller nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), gäller äldre bestämmelser vid registrering och verkställande av
beslutet.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

17 §

Bestämmelserna i 4 kap. 46�50 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäl-

ler inte i fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som
har fattats före den 1 april 2011.

Revisor i försäkringsaktiebolag

18 §

Om ett försäkringsaktiebolag vid ikraftträdandet av försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) har en revisor som inte uppfyller kraven i 11 kap.
12 § i den lagen och 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551), får bolaget tillämpa
äldre bestämmelser om en revisors kvalifikationer till dess den tid för vilken
revisorn har utsetts har gått ut. Om revisorn har utsetts för en mandattid
överstigande fyra år eller tills vidare, ska uppdraget som revisor anses gälla
till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet eller, om den tiden har löpt till ända den 1 april 2011, till
utgången av den första årsstämman som hålls efter lagens ikraftträdande.
Revisorsval ska i sist nämnda fall ske på den årsstämman.

Värdeöverföring

19 §

�ldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från ett försäk-

ringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, om beräkningen ska
grunda sig på en årsredovisning som har upprättats före den 1 april 2011.

Inlösen av minoritetsaktier

20 §

Om inlösen av aktier enligt 15 kap. 8 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) har påkallats före den 1 juli 2006, gäller försäkringsrörelselagen i
dess lydelse vid utgången av juni 2006 i fråga om förutsättningarna för inlö-
sen, bestämmandet av inlösenbeloppet och förfarandet.

21 §

Om ett försäkringsaktiebolag före den 1 april 2011 har beslutat om

emission av teckningsoptioner eller konvertibler och det i emissions-
villkoren finns bestämmelser om hur dessa instrument skall behandlas i sam-

background image

5

SFS 2010:2044

band med inlösen av aktier enligt 14 a

kap. försäkringsrörelselagen

(1982:713), gäller dessa bestämmelser även efter den tidpunkten.

Fusion

22 §

�ldre bestämmelser gäller för fusion, om fusionsplanen har godkänts

enligt 15 a kap. 11 § försäkringsrörelselagen (1982:713) före den 1 april
2011. Detsamma gäller vid absorption av helägt dotterbolag enligt 15 a kap.
18 § samma lag, om fusionsplanen har upprättats före nämnda datum.

Likvidation och konkurs

23 §

�ldre bestämmelser gäller för likvidation och konkurs, om beslut om

konkurs eller likvidation har meddelats före den 1 april 2011.

Ingripande mot ett försäkringsföretag

24 §

En fråga om ingripande enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043)

bedöms enligt äldre bestämmelser, om de omständigheter som föranleder
frågan om ingripande hänför sig till tiden före den 1 april 2011. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas, om de skulle leda till ett mindre strängt
ingripande.

�verklagande av äldre beslut

25 §

Beslut som har meddelats före ikraftträdandet av försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) överklagas enligt äldre bestämmelser.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

26 §

Om ett försäkringsaktiebolags eller ett ömsesidigt försäkringsbolags

bolagsordning efter utgången av mars 2011 strider mot försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) ska styrelsen, om inte annat följer av den här lagen, till
den första ordinarie stämman därefter lägga fram förslag till ändring av
bolagsordningen till överensstämmelse med försäkringsrörelselagen.

�ndring av bolagsordning före lagens ikraftträdande

27 §

Stämman får redan före den 1 april 2011 besluta om ändring i bolags-

ordningen till överensstämmelse med försäkringsrörelselagen (2010:2043). I
beslutet ska anges att ändringen gäller från och med den 1 april 2011.

Särskilda bestämmelser för vissa äldre företag

28 §

Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma som har registrerats före

ikraftträdandet av lagen (1948:433) om försäkringsrörelse behöver inte inne-
hålla orden ömsesidig eller försäkring.

background image

6

SFS 2010:2044

29 §

För Stockholms stads brandförsäkringskontor gäller bestämmelserna i

försäkringsrörelselagen (2010:2043) om ömsesidiga försäkringsbolag i till-
lämpliga delar. Kontorets delägare ska dock inte på grund härav få större
ansvar för kontorets förpliktelser än de hade före den 1 januari 1904.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)