SFS 2010:2045 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

102045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a och 35 §§ lagen (1967:531)

om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

10 a §

2

En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är pla-

cerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat
än stiftelsens ändamål.

För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § ska i fråga om placering

av förmögenheten i stället för första stycket bestämmelserna i tredje�femte
styckena gälla.

Pensionsstiftelsen ska placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig

riskspridning uppnås. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar
dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt
sätt. Av tillgångarna får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämstäl-

las med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepap-
peren eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och

2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som getts ut

av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes
anknytning som anges i 6 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), vari
arbetsgivaren ingår.

Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som

svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra

liknande finansiella instrument ska pensionsstiftelsen tillämpa 6 kap. 32 §
försäkringsrörelselagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av
bestämmelserna i 6 kap. 34 § 10 samma lag.

35 §

3

Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om en pen-

sionsstiftelses förvaltning som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen ska förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att

vidta rättelse, om inspektionen finner att

1 Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:1124.

3 Senaste lydelse 2005:1124.

SFS 2010:2045

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2045

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. avvikelse skett från någon av de bestämmelser som anges i 34 § första

stycket, eller

2. placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till

omfattningen och beskaffenheten av stiftelsens förvaltning.

Om Finansinspektionen bedömer att en stiftelse förvaltar medel som

avsatts till stiftelsen för personer som anges i 9 a § första stycket på ett
sådant sätt som innebär att dessa personers intressen hotas, får inspektionen
besluta om att utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar av driften
av stiftelsen.

Finansinspektionen får även begränsa pensionsstiftelsens förfoganderätt

eller förbjuda stiftelsen att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om det
bedöms vara nödvändigt för att skydda de personer som anges i tredje
stycket. Finansinspektionen får besluta hur pensionsstiftelsen ska förvaltas
efter ett sådant beslut.

I fråga om styrelsens skyldighet att lämna upplysningar och hålla tillgång-

ar och handlingar tillgängliga för granskning och beträffande tillsynen i öv-
rigt ska bestämmelserna i 14 kap. 5 §, 6 § andra stycket, 7 § 1, 13 § första
stycket första meningen och andra stycket, 16 § samt 16 kap. 6, 12 och 25 §§
försäkringsrörelselagen (2010:2043) samt föreskrifter som meddelats med
stöd av 14 kap. 18 § samma lag tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)