SFS 2010:2049 Lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

102049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa
ansvarslivräntor;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 10 § lagen (1973:214) om tillägg

till vissa ansvarslivräntor

2 orden ⬝försäkringsrörelselagen (1982:713)⬝ ska

bytas ut mot ⬝försäkringsrörelselagen (2010:2043)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2004:804.

SFS 2010:2049

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010