SFS 2010:2050 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

102050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 27 §§ i trafikskadelagen

(1975:1410) ska ha följande lydelse.

5 §

2

Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 2 kap. 4 § för-

säkringsrörelselagen (2010:2043), utom i det fall som avses i andra stycket,

2. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige och

3. en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige enligt 2 kap. 1 §

lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-
het i Sverige, utom i det fall som avses i andra stycket.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas

och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafikförsäkring under
30 dagar från det att fordonet kommit i köparens besittning meddelas av en
försäkringsgivare som enligt 3 kap. försäkringsrörelselagen är verksam i det
land till vilket fordonet ska införas eller en EES-försäkringsgivare som är
verksam i det landet.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 4 § försäkrings-
rörelselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige kan dock skyldigheten begrän-
sas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller
intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen
kan efter ansökan besluta om motsvarande begränsning för försäkringsgiva-
re som driver verksamhet här enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäk-
ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Finansin-
spektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom gräns-

överskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska för-
säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige men som
inte har fast driftställe i Sverige ska ha en representant här i landet. Repre-
sentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. För-
säkringsgivaren ska utfärda en fullmakt för representanten att gentemot ska-

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:333.

SFS 2010:2050

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2050

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

delidande företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom någon
annan tala och svara för denne angående försäkringsfall. Representanten ska
även ha behörighet att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om det
finns giltig trafikförsäkring. Försäkringsgivaren ska informera försäkrings-
tagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes
adress. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om villkor för sådana representanter.

27 §

3

Den som enligt 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller

4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepen-
sionsinstituts verksamhet i Sverige meddelar trafikförsäkring ska ha en
skaderegleringsrepresentant i varje annat EES-land. Representanten ska vara
bosatt i det landet eller, om det är en juridisk person, vara etablerad där.

Försäkringsgivaren ska utfärda fullmakt för skaderegleringsrepresentan-

ten att reglera skadelidandes anspråk på ersättning från trafikförsäkringen
när

1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är bosatt

eller etablerad,

2. det fordon vars försäkring ska tas i anspråk är försäkrat och normalt

hemmahörande i något annat EES-land än som avses i 1 och

3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett

land som ingår i systemet med grönt kort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skaderegleringsrepresentanter
och föreskrifter om underrättelseskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:333.