SFS 2010:2052 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

102052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurslagen (1987:672);

utfärdad den 22 december 2010.

Enlig riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurslagen (1987:672)2

dels att i 7 kap. 2 § orden ⬝försäkringsrörelselagen (1982:713)⬝ ska bytas

ut mot ⬝försäkringsrörelselagen (2010:2043)⬝,

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

3

Försäljning av lös egendom som inte sker genom fortsättande av gäl-

denärens rörelse ska ske på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren
anser vara mest fördelaktigt för boet. Om egendom säljs till konkursgälde-
nären eller någon denne sådan närstående person som anges i 4 kap. 3 § ska
försäljningen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda
skäl inte gör det obehövligt.

Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller någon annan särskild

förmånsrätt får inte utan hans samtycke säljas på annat sätt än på auktion,
om hans rätt är beroende av försäljningen. �ven om samtycke inte lämnas,
får egendomen säljas på annat sätt än på auktion, om det är sannolikt att
högre pris uppnås därigenom och om tillsynsmyndigheten medger det.

Samtycke enligt andra stycket krävs inte när förvaltaren säljer finansiella

instrument, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-
rande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
valuta till gällande marknadspris eller när det är fråga om försäljning av lös
egendom genom fortsättande av gäldenärens rörelse.

Särskilda bestämmelser om överlåtelse av försäkringsbestånd finns i

10 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2004:306.

3 Senaste lydelse 2007:533.

SFS 2010:2052

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010