SFS 2010:2053 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

102053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket
lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt be-

stämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 §
sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsban-
ker eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moder-
företag och dotterföretag i förhållande till varandra eller företag som enligt
9�12 §§ lagen (1996:359) om europeiska företagsråd utövar ett bestämman-
de inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande
utövas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2006:479.

SFS 2010:2053

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010