SFS 2010:2056 Lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal

102056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för
vissa försäkringsavtal;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2 och 9 §§ lagen (1993:645) om

tillämplig lag för vissa försäkringsavtal ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på sådana avtal om livförsäkring som har anknyt-

ning till två eller flera stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES-stater), om försäkringstagaren är en fysisk person som har sin vanliga
vistelseort i en EES-stat eller om försäkringstagaren är en juridisk person
och det driftställe som avtalet gäller för är beläget i en EES-stat.

Med livförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i

2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2 §

Denna lag tillämpas också på sådana avtal om skadeförsäkring som har

anknytning till två eller flera EES-stater, om den försäkrade risken är belä-
gen i en EES-stat.

Med skadeförsäkring avses i denna lag sådana försäkringar som anges i

2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

9 §

Trots bestämmelserna i 6 och 7 §§ får parterna avtala vilken stats lag

som ska vara tillämplig på försäkringsavtalet, om detta gäller en risk som
hänför sig till

1. någon av försäkringsklasserna 4�7, 11 och 12 som anges i 2 kap. 11 §

första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. någon av försäkringsklasserna 14 och 15 som anges i 2 kap. 11 § första

stycket försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är näringsidkare och
den försäkrade risken avser näringsverksamheten, eller

3. någon av försäkringsklasserna 3, 8�10, 13 och 16 som anges i 2 kap.

11 § första stycket försäkringsrörelselagen, om försäkringstagaren är nä-
ringsidkare och minst två av följande förutsättningar är uppfyllda enligt se-
nast fastställda resultat- och balansräkning:

a) Försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6 200 000 euro.

b) Försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800 000 euro.

c) Försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

SFS 2010:2056

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2056

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning,

ska förutsättningarna i första stycket 3 gälla koncernen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)