SFS 2010:2057 Lag om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

102057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1303) om vissa
avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring;

utfärdad den 22 december 2010.

Enlig riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1993:1303) om

vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket

klass 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), rättsskyddsförsäkring.

3 §

2

Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkrings-

givare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige, ska ge den för-
säkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan
lämplig person att biträda honom. Den försäkrade ska underrättas om denna
rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den

försäkrade är utan verkan mot denne.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:336.

SFS 2010:2057

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010