SFS 2010:2060 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

102060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2, 3, 6 och 14 §§, 2 kap. 2

och 3 §§, 3 kap. 9 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 5, 8, 9, 13, 14 och 19 §§, 6 kap. 9 §,
7 kap. 5 §, 9 kap. 3, 4, 5 och 8 §§ lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska ha följan-
de lydelse.

1 kap.

2 §

2

Denna lag gäller inte för en EES-försäkringsgivare som deltar i ko-

assuransverksamhet (samförsäkring) från ett utländskt driftställe i annan
egenskap än ledande försäkringsgivare, om verksamheten avser sådana stora
risker som anges i 3 kap. 16 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043).

I fråga om trafikförsäkring tillämpas lagen inte om annat följer av trafik-

skadelagen (1975:1410).

3 §

Bestämmelserna om livförsäkring i denna lag, med undantag för 5 kap.

14 §, får tilllämpas för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap.
11 § första stycket klasserna 1 och 2 försäkringsrörelselagen (2010:2043)
samt för avgångsbidragsförsäkringar.

Bestämmelserna om livförsäkring i denna lag, med undantag för 5 kap.

5 § femte stycket och 14 §, behöver inte tillämpas för livförsäkringar som
avses i 2 kap. 12 § klasserna I b och IV försäkringsrörelselagen om premien
är beräknad och bestämd för längst fem år.

6 §

3

Med skadeförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som av-

ses i 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Med livförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 2 kap.

12 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som

avses i 1 kap. 8 § försäkringsrörelselagen.

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2008:101.

3 Senaste lydelse 2008:101.

SFS 2010:2060

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2060

Med återförsäkring förstås i denna lag sådan försäkring som avses i 1 kap.

9 § försäkringsrörelselagen.

Med tjänstepension förstås i denna lag sådana avtal som ett utländskt

tjänstepensionsinstitut ingår med arbetsgivare här i landet och som syftar till
att trygga förmåner som har samband med yrkesutövning och som

1. betalas ut i form av engångsbelopp eller periodiska utbetalningar och

beror av att en eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder,
eller

2. kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av

utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i
form av bidrag eller tjänster vid sjukdom, medellöshet eller dödsfall.

Femte stycket gäller inte sådana avtal om tjänstepension som tecknas för

egen räkning av egenföretagare.

Ersättning som betalas i form av livränta eller sjukränta tillhör livförsäk-

ring, om ersättningen betalas från en livförsäkring, och skadeförsäkring, om
ersättningen betalas från en skadeförsäkring. Om en sådan ränta har köpts i
ett livförsäkringsföretag, ska den dock i detta företag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör skadeförsäkring gäller de

särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 5 kap. 2, 5 och 11 §§ samt
7 kap. 4�12 §§.

14 §

En EES-försäkringsgivare får i Sverige förena direkt livförsäk-

ringsrörelse endast med sådan direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i
2

kap. 11 § första stycket klasserna 1 och 2 försäkringsrörelselagen

(2010:2043) samt med rörelse för återförsäkring av sådana skadeförsäkring-
ar och av livförsäkring. EES-försäkringsgivare, som på basis av den konces-
sion som försäkringsgivaren har fått i sitt hemland bedriver både liv- och
skadeförsäkringsrörelse, får dock bedriva sådan verksamhet även här i lan-
det. EES-försäkringsgivaren ska hålla sin skadeförsäkringsrörelse åtskild
från livförsäkringsrörelsen.

Försäkringsgivare från tredje land får i Sverige inte förena direkt livför-

säkringsrörelse med annan försäkringsrörelse än rörelse för återförsäkring av
livförsäkring.

2 kap.

2 §

4

En underrättelse enligt 1 § 1 om sekundäretablering ska innehålla

1. uppgifter om sekundäretableringens adress och om vem som ska vara

dess företrädare,

2. en plan över den tilltänkta verksamheten där det framgår hur etable-

ringen är organiserad och vilket slags försäkringsrörelse som ska drivas där,
och

3. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om EES-försäkrings-

givarens kapitalbas.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att från en

sekundäretablering här i landet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäk-
ringsgivarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

4 Senaste lydelse 2005:1123.

background image

3

SFS 2010:2060

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäk-

ringspremierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska

ligga till grund för försäkringarna.

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att från

en sekundäretablering här i landet ingå avtal om tjänstepension ska en sär-
skild underrättelse med de uppgifter som anges i andra stycket lämnas till
den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket

klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar) och som
inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska underrättelsen
enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att EES-försäkrings-
givaren är medlem i Trafikförsäkringsföreningen.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhål-

landen som anges i första stycket 1 och 2, får ändringen göras tidigast en
månad efter det att försäkringsgivaren underrättat Finansinspektionen om
ändringen. Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänstepensions-
försäkring ska inledas, ska dock bestämmelserna i 1 § andra stycket samt
andra stycket i denna paragraf tillämpas.

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut avser att ändra sin verksamhet på

ett sådant sätt som innebär att verksamhet avseende tjänstepension ska inle-
das, ska bestämmelserna i 1 a § andra stycket samt tredje stycket i denna
paragraf tillämpas.

3 §

5

En underrättelse enligt 1 § 2 om gränsöverskridande verksamhet ska

innehålla

1. uppgifter om vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden försäkring-

arna ska täcka, och

2. ett intyg utfärdat av hemlandsmyndigheten om
a) försäkringsgivarens kapitalbas, och
b) de försäkringsklasser försäkringsgivarens koncession omfattar.
För verksamhet rörande försäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket

klass 10 i försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar) och
som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under-
rättelsen dessutom innehålla

1. uppgifter om vem som är försäkringsgivarens representant enligt 5 §

trafikskadelagen (1975:1410), och

2. en försäkran att försäkringsgivaren är medlem i Trafikförsäk-

ringsföreningen.

Varje gång en EES-försäkringsgivare åtar sig ett uppdrag att genom

gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring ska en
särskild underrättelse lämnas till den behöriga myndigheten i försäk-
ringsgivarens hemland. Underrättelsen ska innehålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala försäk-

ringspremierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska

ligga till grund för försäkringarna.

5 Senaste lydelse 2005:1123.

background image

4

SFS 2010:2060

Varje gång ett utländskt tjänstepensionsinstitut åtar sig ett uppdrag att

genom gränsöverskridande verksamhet ingå avtal om tjänstepension ska en
särskild underrättelse med de uppgifter som anges i tredje stycket lämnas till
den behöriga myndigheten i tjänstepensionsinstitutets hemland.

Om försäkringsgivaren avser att ändra sin verksamhet i fråga om förhål-

landen som anges i första och andra styckena, får ändringen göras tidigast en
månad efter det att Finansinspektionen underrättats om ändringen av den
behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland. Om ändringen inne-
bär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring ska inledas, ska dock
bestämmelserna i 1 § andra stycket samt tredje stycket i denna paragraf till-
lämpas.

3 kap.

9 §

6

Om en EES-försäkringsgivare till följd av ett beslut av den behöriga

myndigheten i hemlandet inte längre får driva verksamhet här i landet, ska
Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att hindra att försäk-
ringsgivaren fortsätter verksamheten eller inleder ny verksamhet. Inspektio-
nen ska, på begäran av och i samarbete med den behöriga myndigheten i för-
säkringsgivarens hemland,

1. förbjuda försäkringsgivaren att förfoga över sina tillgångar i Sverige

eller begränsa försäkringsgivarens förfoganderätt, eller

2. förbjuda försäkringsgivaren att fortsätta sin marknadsföring eller att

ingå nya försäkringsavtal.

Finansinspektionen ska i övrigt vidta de åtgärder som behövs till skydd

för de försäkrades intressen. Inspektionen ska också biträda hemlandets
myndighet i angelägenheter som rör avveckling av försäkringsgivarens verk-
samhet här i landet. Inspektionen får därvid vidta sådana åtgärder som
inspektionen kan besluta i fråga om ett svenskt försäkringsföretag.

Det som sägs i första och andra styckena om EES-försäkringsgivare ska

tillämpas på motsvarande sätt beträffande utländska tjänstepensionsinstitut.

4 kap.

5 §

7

En försäkringsgivare från tredje land ska beviljas koncession och dess

företrädare ska godkännas, om ansökan uppfyller de krav som ställs i 4 § och

1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. den som kommer att ha ett sådant kvalificerat innehav i en försäkrings-

givare som avses i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) bedöms lämplig
att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en försäkringsgivare,
och

3. den som avses vara företrädare för försäkringsgivaren eller, i de fall där

företrädaren är en juridisk person, vara dess ombud har tillräckliga insikter
och erfarenheter för att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

6 Senaste lydelse 2005:1123.

7 Senaste lydelse 2009:355.

background image

5

SFS 2010:2060

Vid bedömningen enligt första stycket 2 av om en innehavare är lämplig

ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om
det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att försäkringsgivarens verksamhet

drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författ-
ningar som reglerar verksamheten, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskild allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs någon ytterli-

gare försäkringsgivare.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständig-

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskaps-
årets slut.

Koncession ska meddelas i enlighet med den indelning som anges i 2 kap.

11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

5 kap.

5 §

8

En försäkringsgivare från tredje land ska för sin försäkringsrörelse i

Sverige redovisa försäkringstekniska avsättningar och utjämningsreserv för
förlusttäckning enligt 5

kap. 10 och 11 §§ försäkringsrörelselagen

(2010:2043). En försäkringsgivares försäkringstekniska avsättningar ska
motsvara de belopp som behövs för att försäkringsgivaren vid varje tidpunkt
ska kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma på
grund av ingångna försäkringsavtal. De försäkringstekniska avsättningarna
ska motsvara försäkringsgivarens ansvarighet för

1. försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten

av avtalsperioden för löpande försäkringar i skadeförsäkringsrörelse (ej in-
tjänade premier och kvardröjande risker) respektive livförsäkringsrörelse
(livförsäkringsavsättning),

2. inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av dessa

samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut (oreglerade
skador),

3. sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp

(garanterad återbäring) och som inte omfattas av 1 eller 2,

4. sådan återbäring inom livförsäkringsrörelse som är villkorad av värde-

förändringar på tillgångar eller av ett visst försäkringstekniskt resultat som
försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade står risken för (villko-
rad återbäring), och

5. fondförsäkringar som försäkringstagarna eller andra ersätt-

ningsberättigade bär placeringsrisken för (fondförsäkringsåtaganden där för-
säkringstagaren bär placeringsrisken).

Ansvarar flera försäkringsgivare solidariskt för en försäkring, ska endast

den del av försäkringen som enligt avtal mellan försäkringsgivarna belöper

8 Senaste lydelse 2008:101.

background image

6

SFS 2010:2060

på en enskild försäkringsgivare beaktas vid beräkningen av den försäk-
ringsgivarens försäkringstekniska avsättningar.

Avsättning för oreglerade skador ska beräknas särskilt för varje försäk-

ringsfall. För skadeförsäkringsrörelse får statistiska metoder användas om de
leder till en tillräcklig avsättning med beaktande av skadornas art.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och
beräkning.

Vid beräkning av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande ris-

ker respektive livförsäkringsavsättning gäller 5 kap. 3�8 §§ försäkrings-
rörelselagen.

8 §

9

De försäkringstekniska avsättningarna och utjämningsreserven för

kreditförsäkring ska täckas med tillgångar på det sätt som gäller för skuld-
täckning enligt 6 kap. 1�17, 19, 25 och 27�29 §§ försäkringsrörelselagen
(2010:2043) eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 6 kap. 34 §
samma lag.

När de försäkringstekniska avsättningarna ska täckas, får depositionen

enligt 1�3 §§ räknas in under förutsättning att depositionen dels består av
värdehandlingar som får användas för skuldtäckning med tillämpning av
bestämmelserna i första stycket, dels inte har beaktats enligt 12 § första
stycket fjärde meningen.

De tillgångar som används för skuldtäckning ska finnas i Sverige.

9 §

10

Företrädaren för en försäkringsgivare från tredje land ska se till att

sådana placeringsriktlinjer som anges i 8 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) upprättas och följs samt fortlöpande pröva om de behöver änd-
ras.

Företrädaren ska se till att livförsäkringstagarna och de som erbjuds att

teckna en livförsäkring hos försäkringsgivaren informeras om det huvud-
sakliga innehållet i riktlinjerna, om det inte med hänsyn till försäkringens
särskilda beskaffenhet eller av annat särskilt skäl saknas anledning till sådan
information. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska
meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna information och om vilka
försäkringar som inte ska omfattas av informationsskyldigheten.

13 §

11

Kapitalbasen för skadeförsäkring får omfatta de poster som anges i

7 kap. 2 och 4 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). För skadeförsäkring
och återförsäkring beräknas solvensmarginalen enligt 7 kap. 7�11, 15 och
16 §§ i den lagen. För direkt skadeförsäkring beräknas garantibeloppet till
hälften av det belopp som krävs enligt 7 kap. 17 § samma lag.

14 §

12

Kapitalbasen för livförsäkring får omfatta de poster som framgår av

7 kap. 2 § första stycket, 4 och 5 §§ samt 18 § andra stycket försäkrings-
rörelselagen (2010:2043). För direkt livförsäkring beräknas solvens-
marginalen enligt 7 kap. 12�16 §§ samma lag. Garantibeloppet för livförsäk-

9 Senaste lydelse 2008:101.

10 Senaste lydelse 1999:602.

11 Senaste lydelse 2008:101.

12 Senaste lydelse 2008:101.

background image

7

SFS 2010:2060

ring och återförsäkring av skadeförsäkring ska motsvara hälften av det
belopp som krävs enligt 7 kap. 18 § försäkringsrörelselagen. En tredjedel av
solvensmarginalen eller av garantibeloppet, om det är större, ska motsvaras
av poster som anges i 7 kap. 2 § första stycket 1�3 samma lag.

19 §

13

En försäkringsgivare från tredje land ska utföra försäkringstekniska

beräkningar och utredningar under ledning av en eller flera aktuarier. I fråga
om aktuarierna gäller 5 kap. 14 § första stycket samt 17 § första stycket 2
och andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Finansinspektionen ska om det behövs, förordna en eller flera aktuarier

som tillsammans med försäkringsgivarens aktuarie ska utföra de uppgifter
som avses i första stycket. Inspektionen ska utfärda en instruktion för sådan
aktuarie. Aktuarien har rätt att få arvode av försäkringsgivaren. Arvodets
storlek bestäms av inspektionen.

6 kap.

9 §

14

Finansinspektionen ska förelägga en försäkringsgivare från tredje

land att upprätta och för godkännande överlämna

1. en finansiell saneringsplan om Finansinspektionen bedömer att rättig-

heterna för försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av
försäkringar hotas,

2. en saneringsplan för att återställa en tillfredsställande finansiell ställ-

ning, om försäkringsgivarens kapitalbas understiger solvensmarginalen en-
ligt 7 kap. 7�16 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

3. en finansieringsplan för att skyndsamt återställa kapitalbasen, om den

understiger de nivåer som anges i 5 kap. 12�14 §§, eller om garantibeloppet
för en livförsäkringsrörelse inte har sådan sammansättning som anges i
5 kap. 12 § andra stycket.

Skyldigheten att upprätta saneringsplan eller finansieringsplan enligt för-

sta stycket gäller inte om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap.
16 § och någon annan myndighet än Finansinspektionen har tillsyn över so-
liditeten. Om den utländska myndighet som kontrollerar försäkringsgivarens
soliditet förbjuder försäkringsgivaren att helt eller delvis förfoga över sina
tillgångar ska på begäran av myndigheten, Finansinspektionen vidta samma
åtgärder beträffande försäkringsgivarens tillgångar i Sverige. Finansinspek-
tionen får besluta hur verksamheten ska drivas efter ett sådant beslut av den
utländska myndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela

föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som anges i första
stycket 1.

7 kap.

5 §

De försäkringar som enligt 4 § tagits över av administrationsboet ska

om möjligt överlåtas till en eller flera försäkringsgivare med koncession för
livförsäkring som är

13 Senaste lydelse 1999:602.

14 Senaste lydelse 2003:511.

background image

8

SFS 2010:2060

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. ett svenskt försäkringsföretag, eller
2. en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller är auk-

toriserad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbets

området.

9 kap.

3 §

Finansinspektionen ska innan den yttrar sig ge de berörda försäkrings-

tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar möjlighet
att anmäla om de har något att invända mot överlåtelsen. Därvid ska vad som
föreskrivs om offentliggörande i 10 kap. 9 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) gälla i tillämpliga delar. Om överlåtelsen har offentliggjorts på
motsvarande sätt i Sverige av en behörig myndighet i den överlåtande för-
säkringsgivarens hemland, får inspektionen underlåta att offentliggöra ansö-
kan.

4 §

En försäkringsgivare från tredje land får med Finansinspektionens till-

stånd helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd som avses i 1 § till en
annan försäkringsgivare. �verlåtelse får ske till

1. ett svenskt försäkringsföretag, eller
2. en utländsk försäkringsgivare som har koncession i Sverige eller som är

auktoriserad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §

Ansökan om tillstånd till överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 4 §

ska göras av såväl den överlåtande försäkringsgivaren som den övertagande
försäkringsgivaren. Det avtal som träffats om överlåtelsen ska fogas till an-
sökningen. För ansökningen gäller 10

kap. 8 och 9 §§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

8 §

15

Sedan Finansinspektionen bifallit ansökan om tillstånd till överlåtelse

av försäkringsbestånd enligt 5 §, ska inspektionen utan dröjsmål kungöra
beslutet enligt 10 kap. 1 § 12. När beslutet kungörs övergår ansvaret för det
överlåtna försäkringsbeståndet på den övertagande försäkringsgivaren. De
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade som berörs av överlåtel-
sen ska underrättas om den enligt 10 kap. 13 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).

Om det i ett bestånd av försäkring som överlåtits ingår risker som är

belägna i eller åtaganden som ska fullgöras i ett annat EES-land, ska Finans-
inspektionen offentliggöra den beslutade överlåtelsen i det landet enligt
bestämmelserna där. Om överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande
sätt i det berörda landet, behöver inspektionen inte offentliggöra beslutet där.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

15 Senaste lydelse 2008:101.