SFS 2010:2061 Lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

102061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 5, 8 och 10 §§ lagen (1998:710)

med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensions-
verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Följande bestämmelser i 5, 6 och 8 kap. försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska gälla för Pensionsmyndighetens premiepensionsverksam-
het:

� 5 kap. 1, 2 och 9 §§ om försäkringstekniska avsättningar,
� 5 kap. 4�6 §§ om beräkning av livförsäkringsavsättningar,
� 6 kap. 1�20 och 27�30 §§ om placering av tillgångar som motsvarar

försäkringstekniska avsättningar,

� 6 kap. 32 § om användning av optioner och liknande finansiella instru-

ment, och

� 8 kap. 1�3 §§ om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag.
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Vad som sägs om dotter-
företag i 6 kap. 4 § försäkringsrörelselagen ska avse företag i vilka staten har
ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller tredje stycket
årsredovisningslagen (1995:1554), om myndigheten företräder staten som
ägare.

5 §

3

I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild redovisning

för premiepensionsverksamheten ingå. För denna redovisning ska följande
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
tillämpas.

� 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen (1995:1554),
� 1 kap. 3 § om vissa definitioner,
� 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i årsredovisningen,
� 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller hänvis-

ningarna till bestämmelserna i 2 kap. 1�6 §§ årsredovisningslagen,

� 3 kap. om balans- och resultaträkning,

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2009:999.

3 Senaste lydelse 2009:999.

SFS 2010:2061

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2061

� 4 kap.1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna till bestäm-

melserna i 4 kap. 14 a�15 §§ årsredovisningslagen,

� 4 kap. 2 § 11�13 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på ett försäk-

ringsföretags tillgångar,

� 4 kap. 4�9 §§ om värderingsregler,
� 5 kap. 1 § om tilläggsupplysningar med undantag av hänvisningarna till

5 kap. 1�4 §§, 5 § och 16�25 §§ årsredovisningslagen,

� 5 kap. 2�6 §§ om tilläggsupplysningar,
� 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och
� 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.
Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera företag, i

vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1 kap. 4 § första, andra eller
tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554), ska myndigheten även upp-
rätta en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om sådan
redovisning i 7 kap. 2�4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och andra styck-

ena ska myndigheten anses som ett livförsäkringsföretag. Det som sägs om
intresseföretag ska avse företag i vilka staten har ett sådant inflytande som
anges i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör ska avse myn-
dighetens chef.

8 §

4

Bestämmelserna i 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) om

aktuarie i försäkringsföretag som meddelar livförsäkring, och föreskrifter
som har meddelats med stöd av 5 kap. 17 § första stycket 2 samma lag, ska
gälla för Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket ska vad som sägs om verkställande direktören avse myndighetens
chef.

10 §

5

Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska

gälla för Finansinspektionens tillsyn över Pensionsmyndighetens premie-
pensionsverksamhet:

� 14 kap. 5 § om skyldighet för styrelsen och vissa befattningshavare att

lämna upplysningar till inspektionen,

� 14 kap. 6 § andra stycket om skyldighet för styrelsen och verkställande

direktören att hålla försäkringsföretagets räkenskapsmaterial m.m. tillgäng-
ligt för granskning,

� 14 kap. 7 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna upplys-

ningar m.m. till inspektionen,

� 14 kap. 13 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett försäkringsfö-

retags styrelse,

� 14 kap. 16 § om avgifter för att bekosta inspektionens verksamhet,
� 16 kap. 1, 2 och 12 §§ om rätt för inspektionen att ingripa, och
� 17 kap. 1 och 3 §§ om överklagande av inspektionens beslut.

4 Senaste lydelse 2009:999.

5 Senaste lydelse 2010:1891.

background image

3

SFS 2010:2061

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

myndigheten anses som ett försäkringsföretag. Vad som sägs om försäk-
ringsföretagets verkställande direktör ska avse myndighetens chef.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010