SFS 2010:2062 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

102062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5 och 17 §§

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska ha följande
lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation enligt

2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen

(2005:551),

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt

instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

kontoförande institut: den som av en central värdepappersförvarare med-

getts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,
värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om värde-

pappersmarknaden,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om värde-

pappersmarknaden, och

koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen, varvid

det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra juridiska personer
än aktiebolag.

4 kap.

2 §

3

Aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade i ett avstäm-

ningsregister för bolaget. Aktier i svenska bolag som inte är avstämnings-
bolag får inte registreras i avstämningsregister.

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2009:356.

3 Senaste lydelse 2005:558.

SFS 2010:2062

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2062

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tillämpas också

på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 § aktiebolagslagen

(2005:551) samt företrädesrätt att delta i emission som avses i 11 kap. 8 §
andra stycket aktiebolagslagen,

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt

13 kap. aktiebolagslagen, samt

3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt

14 kap. aktiebolagslagen.

5 §

4

För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte

utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis
eller optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller skuldebrev
eller motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller den inte
som förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte heller för
handlingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i

ett annat land än Sverige.

Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats

för ett sådant instrument som avses i andra stycket ska handlingen vara
inlämnad för förvaring hos den centrala värdepappersförvararen eller för
detta företags räkning innan registrering i avstämningsregister får ske, om
det inte på annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp.
Handlingen ska vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat
i avstämningsregister.

17 §

5

På ett avstämningskonto ska anges

1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller

annat identifieringsnummer samt postadress,

2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller an-

nat identifieringsnummer samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att
aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 24 kap. 10 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller 15 kap. 18 § försäkrings-
rörelselagen (2010:2043),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finan-

siellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betal-

ningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i
detta, och

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § för-

sta stycket 4 föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

4 Senaste lydelse 2005:558.

5 Senaste lydelse 2008:911.

background image

3

SFS 2010:2062

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010