SFS 2010:2063 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

102063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:890) om för-

säkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 2 kap. 2 § orden ⬝försäkringsrörelselagen (1982:713)⬝ ska bytas

ut mot ⬝försäkringsrörelselagen (2010:2043)⬝,

dels att 2 kap. 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Finansinspektionen får besluta att ett svenskt försäkringsföretag får av-

vika från bestämmelser i bolagsordningen.

5 §

Under krigsförhållanden och till dess krigsbokslut upprättats får åter-

bäring inte gottskrivas livförsäkringstagare och beslut inte fattas om vinst-
utdelning till aktieägare eller garanter i livförsäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2005:1129.

SFS 2010:2063

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010