SFS 2010:2065 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

102065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:35) om byte av <br/>redovisningsvaluta i finansiella f�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 24, 8 och 9 �� samt rubriken n�r-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">mast f�re 8 � lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella<br/>f�retag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>f�rs�kringsf�retag:</i> f�rs�kringsaktiebolag, �msesidigt f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsbolag och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen<br/>(2010:2043),</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>kreditinstitut:</i> bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kreditmarknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank-<br/>och finansieringsr�relse och institut f�r elektroniska pengar enligt 1 kap.<br/>2 � lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. <i>finansiellt f�retag:</i> de f�retag som anges i 1 och 2 samt<br/>a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">persmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen (2004:46) om investe-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">c) b�rs enligt 1 kap. 5 � 3 lagen om v�rdepappersmarknaden, <br/>d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 � 5 lagen om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden och </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om kon-</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tof�ring av finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>finansiell f�retagsgrupp:</i> grupp av f�retag som avses i 9 kap. 1 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar eller annan grupp av<br/>f�retag p� vilka, enligt f�reskrift meddelad med st�d av 13 kap. 1 � 33<br/>samma lag, best�mmelserna om finansiell f�retagsgrupp ska till�mpas och</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. <i>koncern:</i> detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra ju-<br/>ridiska personer �n aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:957px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Med stadgar avses</p> <p style="position:absolute;top:975px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett f�rs�kringsaktiebolag eller ett �mse-</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sidigt f�rs�kringsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.</p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:279.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:2065</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 januari 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2065</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">2. reglemente i en sparbank eller<br/>3. stadgar i en medlemsbank, en f�rs�kringsf�rening eller en ekonomisk</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett finansiellt f�retag som avser att byta redovisningsvaluta ska uppr�t-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ta en s�rskild redog�relse �ver konsekvenserna av bytet f�r f�retaget samt<br/>f�r den koncern och finansiella f�retagsgrupp som f�retaget ing�r i. Ett f�r-<br/>s�kringsf�retag ska �ven redog�ra f�r konsekvenserna av bytet f�r f�rs�k-<br/>ringstagare och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av en f�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Av redog�relsen ska det framg� vilka risker som �r f�renade med en redo-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">visning i den nya valutan och de �tg�rder som har vidtagits f�r att hantera<br/>dessa. Det ska ocks� framg� om bytet �r f�renligt med de best�mmelser som<br/>g�ller f�r verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fondbolag ska ge in redog�relsen till Finansinspektionen senast sex</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">m�nader f�re ing�ngen av det f�rsta r�kenskaps�ret med redovisning i den<br/>nya valutan</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>S�rskilda best�mmelser f�r f�rs�kringsf�retag</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett f�rs�kringsf�retag som har bytt redovisningsvaluta, ska vid ber�k-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ning av premieindex eller skadeindex enligt 7 kap. 8 och 9 �� f�rs�krings-<br/>r�relselagen (2010:2043) r�kna om belopp och kostnader best�mda i den ti-<br/>digare redovisningsvalutan till den nya valutan. Omr�kningen ska g�ras en-<br/>ligt den v�xelkurs som avses i 2 kap. 6 � andra stycket �rsredovisningslagen<br/>(1995:1554). Om motsvarande kurs vid ber�kningstillf�llet ger en h�gre sol-<br/>vensmarginal, ska i st�llet den kursen anv�ndas.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen f�r medge att ett f�rs�kringsf�retag, vid ber�kning av</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">premieindex eller skadeindex, i st�llet f�r vad som s�gs i f�rsta stycket, f�r<br/>r�kna om belopp och kostnader till den nya redovisningsvalutan enligt<br/>samma principer som bolaget f�r till�mpa i �rsredovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">1. vad en redog�relse enligt 4 � ska<i> </i>inneh�lla och <br/>2. ber�kning av premieindex eller skadeindex i f�rs�kringsf�retag som har</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�tt tillst�nd enligt 8 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella f�retag;

utf�rdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 24, 8 och 9 �� samt rubriken n�r-

mast f�re 8 � lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
f�retag ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

I denna lag avses med

1. f�rs�kringsf�retag: f�rs�kringsaktiebolag, �msesidigt f�rs�k-

ringsbolag och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt

kreditmarknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsr�relse och institut f�r elektroniska pengar enligt 1 kap.
2 � lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3. finansiellt f�retag: de f�retag som anges i 1 och 2 samt
a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) b�rs enligt 1 kap. 5 � 3 lagen om v�rdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 � 5 lagen om v�rde-

pappersmarknaden och

e) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om kon-

tof�ring av finansiella instrument,

4. finansiell f�retagsgrupp: grupp av f�retag som avses i 9 kap. 1 � lagen

(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar eller annan grupp av
f�retag p� vilka, enligt f�reskrift meddelad med st�d av 13 kap. 1 � 33
samma lag, best�mmelserna om finansiell f�retagsgrupp ska till�mpas och

5. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra ju-
ridiska personer �n aktiebolag.

3 �

Med stadgar avses

1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett f�rs�kringsaktiebolag eller ett �mse-

sidigt f�rs�kringsbolag,

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2008:279.

SFS 2010:2065

Utkom fr�n trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2065

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. reglemente i en sparbank eller
3. stadgar i en medlemsbank, en f�rs�kringsf�rening eller en ekonomisk

f�rening.

4 �

Ett finansiellt f�retag som avser att byta redovisningsvaluta ska uppr�t-

ta en s�rskild redog�relse �ver konsekvenserna av bytet f�r f�retaget samt
f�r den koncern och finansiella f�retagsgrupp som f�retaget ing�r i. Ett f�r-
s�kringsf�retag ska �ven redog�ra f�r konsekvenserna av bytet f�r f�rs�k-
ringstagare och andra ers�ttningsber�ttigade p� grund av en f�rs�kring.

Av redog�relsen ska det framg� vilka risker som �r f�renade med en redo-

visning i den nya valutan och de �tg�rder som har vidtagits f�r att hantera
dessa. Det ska ocks� framg� om bytet �r f�renligt med de best�mmelser som
g�ller f�r verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redog�relsen till Finansinspektionen senast sex

m�nader f�re ing�ngen av det f�rsta r�kenskaps�ret med redovisning i den
nya valutan

S�rskilda best�mmelser f�r f�rs�kringsf�retag

8 �

Ett f�rs�kringsf�retag som har bytt redovisningsvaluta, ska vid ber�k-

ning av premieindex eller skadeindex enligt 7 kap. 8 och 9 �� f�rs�krings-
r�relselagen (2010:2043) r�kna om belopp och kostnader best�mda i den ti-
digare redovisningsvalutan till den nya valutan. Omr�kningen ska g�ras en-
ligt den v�xelkurs som avses i 2 kap. 6 � andra stycket �rsredovisningslagen
(1995:1554). Om motsvarande kurs vid ber�kningstillf�llet ger en h�gre sol-
vensmarginal, ska i st�llet den kursen anv�ndas.

Finansinspektionen f�r medge att ett f�rs�kringsf�retag, vid ber�kning av

premieindex eller skadeindex, i st�llet f�r vad som s�gs i f�rsta stycket, f�r
r�kna om belopp och kostnader till den nya redovisningsvalutan enligt
samma principer som bolaget f�r till�mpa i �rsredovisningen.

9 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vad en redog�relse enligt 4 � ska inneh�lla och
2. ber�kning av premieindex eller skadeindex i f�rs�kringsf�retag som har

f�tt tillst�nd enligt 8 � andra stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;