SFS 2010:2067 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

102067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:298) om införande av
lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2004:298) om införan-

de av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande
lydelse.

12 §

Trots 1 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

får aktiebolag som före den 1 januari 1912 erhållit en av Kungl. Maj:t stad-
fäst bolagsordning enligt vilken ordet bank ingår i firman alltjämt använda
ordet bank i sin firma.

Om en sammanslutning eller en annan juridisk person som avses i 1 kap.

9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse före den 1 juli
1987 använde ordet bank i sin firma, får den fortsätta med det utan tillstånd
av Finansinspektionen.

Av 33 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen

(2010:2043) framgår att en försäkringsförening får använda ordet bank i sin
firma om föreningen vid utgången av juni 1987 använde ordet bank i firman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

SFS 2010:2067

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010