SFS 2010:2070 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

102070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 10 §, 2 kap. 2 och 4 §§,

3 kap. 3 § samt 8 kap. 13 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska
ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

2

I denna lag betyder

1. anknuten försäkringsförmedlare:
a) en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett eller

flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om dessa
produkter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkrings-
företaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en
försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av
att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter
enligt 5 kap. 4 §, eller

b) en svensk fysisk eller juridisk person som utövar försäkringsförmedling

vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet och som har träffat avtal med
ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om
dessa produkter utgör ett komplement till varor som levereras eller tjänster
som tillhandahålls inom ramen för denna huvudsakliga yrkesverksamhet och
avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhets-
skada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder
sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsam-
het åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

2. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ

som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrering av utländska
försäkringsförmedlare eller att utöva tillsyn över sådana förmedlare,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. filial:
a) ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
b) en svensk fysisk eller juridisk person som står under ledning och kon-

troll av en utländsk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för för-

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2009:363.

SFS 2010:2070

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2070

medlaren bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt
uppdrag från förmedlaren, eller

c) en fysisk eller juridisk person som står under ledning och kontroll av en

svensk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för förmedlaren
bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag
från förmedlaren,

5. försäkringsförmedlare: en svensk fysisk eller juridisk person som är

registrerad enligt denna lag,

6. hemland: det land där en utländsk försäkringsförmedlare har sin hem-

vist,

7. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap 15 och 16 §§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043),

8. moderbolag: detsamma som i 1 kap. 4 § första�tredje styckena årsredo-

visningslagen (1995:1554),

9. stora risker: detsamma som i 3 kap. 16 § andra och tredje styckena för-

säkringsrörelselagen,

10. svensk fysisk person: en fysisk person som har sin hemvist i Sverige

och som utövar sin verksamhet här,

11. svensk juridisk person: en juridisk person som har sin hemvist i

Sverige, och

12. utländsk försäkringsförmedlare: en utländsk fysisk eller juridisk per-

son som i sitt hemland är registrerad för att utöva försäkringsförmedling.

2 kap.

2 §

Tillstånd till försäkringsförmedling kan avse

1. alla slag av försäkringar,
2. bara livförsäkringar, eller
3. bara skadeförsäkringar.
Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser som avses i 2 kap. 11�13 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av
2 kap. 19 § 2 samma lag.

4 §

För en anknuten försäkringsförmedlare gäller i stället för det som sägs

i 1�3 §§ att det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal
om att förmedla dess försäkringsprodukter, ska anmäla förmedlaren för
registrering hos Bolagsverket. Innan anmälan får ske ska försäkrings-
företaget kontrollera att förmedlaren uppfyller kraven i 5 § 1�3 eller 6 § för-
sta stycket 1, 3, 4 och andra stycket samt i föreskrifter som har meddelats
med stöd av 9 kap. 1 § och 2 § 2, 3 och 5. Försäkringsföretaget ska, genom
att begära att ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister visas upp, kontrollera att kraven i 5 § 2 och 6 § första
stycket 3 i detta avseende är uppfyllda.

I en anmälan ska det anges om förmedlingen ska avse alla slag av försäk-

ringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar eller om den ska be-
gränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller grupper av försäk-
ringsklasser som avses i 2

kap. 11�13 §§ försäkringsrörelselagen

(2010:2043) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 19 § 2
samma lag.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

background image

3

SFS 2010:2070

3 kap.

3 §

Tillstånd enligt 2 § kan avse

1. alla slag av försäkringar,
2. bara livförsäkringar, eller
3. bara skadeförsäkringar.
Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser som avses i 2 kap. 11�13 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av
2 kap. 19 § 2 samma lag.

8 kap.

13 §

3

Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner

kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen närmast föregåen-

de räkenskapsår för försäkringsförmedlaren, försäkringsföretaget eller filia-
len till en sådan utländsk försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 §. Om
överträdelsen har skett under försäkringsförmedlarens, försäkringsföretagets
eller filialens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen an-
nars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller för-

säkringsföretaget därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse eller 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

När avgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den

överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur
länge överträdelsen har pågått.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:565.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010