SFS 2010:300 Lag om ändring i rättegångsbalken

100300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 33 § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

27 kap.

33 §

2

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller

3 § eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till
dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får
underrättelsen underlåtas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3 §

lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekryte-
ring och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet, eller

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�5 eller un-

derlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234.

2 Senaste lydelse 2009:401.

SFS 2010:300

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010