SFS 2010:303 Förordning om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

100303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt;

utfärdad den 14 april 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2003:598) om statliga

bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska ha följande lydelse.

4 §

Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamheter.

Bidrag får inte avse åtgärder
1. som påbörjats innan bidraget har beviljats,
2. som följer av skyldigheter i lag eller annan författning, eller
3. för vilka stöd har beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder.

6 §

En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för

1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,
2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka åtgärder

och metoder som avses att användas för att nå resultaten,

3. hur projektet bidrar till att uppfylla ett eller flera av de miljökvalitets-

mål eller -delmål som riksdagen har godkänt,

4. projektets samband med kommunens eller kommunernas övergripande

arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism, areella näringar, kulturmil-
jö, friluftsliv och andra verksamhetsområden med betydelse för naturvården,

5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala

aktörer är avsett att ske inom projektet,

6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt natur-

vårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,

7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som omfattas av pro-

jektet,

8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av projektet och

hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för,

9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats en-

ligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:303

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010