SFS 2010:308 Lag om ändring i brottsbalken

100308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

21 kap.

3 §

2

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är

tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

Krigsmän är dessutom
1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är

skyldiga att delta i rikets försvar,

2. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdel-

ningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den

31 december 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

2 Senaste lydelse 1990:218.

SFS 2010:308

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010