SFS 2010:311 Lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

100311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i
riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2006:128) om säker-

hetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ska ha följande lydelse.

6 §

Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att röra

sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare och

utskott finns i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om säkerhets-
kontroll i riksdagens lokaler.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader,

andra anläggningar och områden finns i skyddslagen (2010:305).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop.2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

SFS 2010:311

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010