SFS 2010:312 Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

100312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i elberedskapslagen (1997:288);

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § elberedskapslagen (1997:288)

ska ha följande lydelse.

2 §

2

Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion omfattas

av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §. Särskilda bestäm-
melser rörande beredskapslagring finns i lagen (1984:1049) om beredskaps-
lagring av olja och kol.

Bestämmelser om tillträdesbegränsning finns i skyddslagen (2010:305)

och i säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

2 Senaste lydelse 2006:635.

SFS 2010:312

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010