SFS 2010:314 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

100314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (1980:1030) med hyres-

nämndsinstruktion ska ha följande lydelse.

26 §

1

Andra hyresråd än de som anges i 25 § anställs med fullmakt genom

beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i

följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domar-
nämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i
34 a §, ska anställas för något annat än vikariatsändamål för en begränsad
tid.

Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 § andra stycket

lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:422.

SFS 2010:314

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010