SFS 2010:316 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

100316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att 36 § förordningen (1996:382) med förvalt-

ningsrättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

36 §

2

Andra lagmän än de som anges i 35 § och rådmän anställs med full-

makt genom beslut av regeringen efter förslag av Domarnämnden.

Om en lagman eller en rådman har beviljats ledighet som beräknas vara

minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter för-
slag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare för något an-
nat än vikariatsändamål ska anställas för en begränsad tid.

Vid tidsbegränsad anställning som domare gäller inte 5 § andra stycket la-

gen (1982:80) om anställningsskydd.

Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373)

fullgörs av Domstolsverket. Information ska alltid lämnas i cirkulär till
samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansök-
ningshandlingarna ges in till Domstolsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2008:426.

SFS 2010:316

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010