SFS 2010:318 Förordning om ändring i förordningen (2007:383) om gränsöverskridande transporter av avfall

100318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:383) om
gränsöverskridande transporter av avfall;

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:383) om gräns-

överskridande transporter av avfall

dels att nuvarande 7�10 §§ ska betecknas 9�12 §§,
dels att 1�6 §§ och de nya 9�12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 7, 9 och 10 §§ ska sättas närmast före 9,

11 och 12 §§,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 och 8 §§, samt

närmast före 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 28 § miljöbalken i

fråga om 5 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. (Förord-
ning 2010:318).

Definitioner

2 §

Med EU-förordningen avses i denna förordning Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport
av avfall

1.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

EU-förordningen. (Förordning 2010:318).

Tillämpningsområde

3 §

Denna förordning kompletterar EU-förordningen.

Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i avfallsförord-

ningen (2001:1063). (Förordning 2010:318).

Behörig myndighet

4 §

Naturvårdsverket är

1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan

som avses i artikel 54 i EU-förordningen, och

1 EUT L 190, 12.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1013).

SFS 2010:318

Utkom från trycket
den 11 maj 2010
Omtryck

background image

2

SFS 2010:318

2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om

kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av
farligt avfall. (Förordning 2010:318).

Avfallstransporter till Sverige

5 §

Avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till EU-förord-

ningen får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om det
kan visas att avfallet ska tas om hand i en anläggning som i fråga om av-
fallshanteringen omfattas av

1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 §

miljöbalken, eller

2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om anmälningsplikt som

meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. (Förordning 2010:318).

Underrättelser om avfallstransporter

6 §

Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 4 §

får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som
omfattas av EU-förordningen, ska verket underrätta den eller de berörda
länsstyrelserna och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. (Förordning 2010:318).

�verenskommelser för gränsområden

7 §

Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala

överenskommelser som avses i artikel 30 i EU-förordningen. (Förordning
2010:318).

8 §

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att tilläm-

pa en överenskommelse som avses i 7 §. (Förordning 2010:318).

Tillsyn

9 §

Bestämmelser om tillsyn över att EU-förordningen följs och om tillsyn

i övrigt finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. (För-
ordning 2010:318).

10 §

De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i

frågor som rör tillsynen över att EU-förordningen följs. (Förordning
2010:318).

Ansvar och förverkande

11 §

Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i

strid med EU-förordningen finns i 29 kap. miljöbalken och i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. (Förordning 2010:318).

background image

3

SFS 2010:318

�verklagande

12 §

Naturvårdsverkets beslut enligt EU-förordningen får överklagas hos

regeringen. (Förordning 2010:318).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010