SFS 2010:321 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

100321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 6 maj 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för

prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

3 §

2

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� försäkringsrörelselagen (1982:713),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� sjölagen (1994:1009),
� den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

1 Jfr prop. 2009/10:132, bet. 2009/10:FiU34, rskr. 2009/10:229.

2 Senaste lydelse 2007:738.

SFS 2010:321

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:321

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

� lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och
� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den

16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut

3.

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett
värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation (24 kap. 1 §)

L

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om
kreditvärderingsinstitut
Registrering som ett kreditvärderingsinstitut (artikel
16 eller 17)

Q

3 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

4 Senaste lydelse 2009:1415.