SFS 2010:323 Förordning om ändring i förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

100323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:224) om
högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare
som saknar lärarexamen;

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:224) om högskole-

utbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

dels att 7, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande

lydelse.

7 §

Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för anställ-

ning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 skollagen
(1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som

lärare har förutsättningar att uppnå lärarexamen enligt denna förordning, och

2. är verksam som lärare hos en sådan skolhuvudman som avses i 2 §.

10 §

Den som vill bli antagen till en utbildning enlig denna förordning ska

anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna ska göras under tiden 1 juli 2007�31 decem-

ber 2012.

11 §

Utbildningarna ska anordnas på minst halvtid. Den sammanlagda om-

fattningen för en student får avse högst 120 högskolepoäng.

Av dessa högskolepoäng får högst 60 högskolepoäng avse kurser inom så-

dant allmänt utbildningsområde som avses i examensbeskrivningen för lä-
rarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

För utbildning som leder till lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i

gymnasieskolan gäller inte andra stycket.

11 a §

Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje students tidigare

utbildning och arbetslivserfarenhet.

För lärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha full-

gjort ett självständigt arbete (examensarbete). Antalet högskolepoäng för
examensarbetet får vid utbildning enligt denna förordning understiga vad
som enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) krävs för lärarexa-
men.

SFS 2010:323

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:323

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och gäller till och med den

31 december 2016. Bestämmelsen i 13 § första stycket 4 ska tillämpas också
därefter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)