SFS 2010:334 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

100334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 1 till smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

Bilaga 1

2

Allmänfarliga sjukdomar

� campylobacterinfektion
� difteri
� fågelinfluensa (H5N1)
� infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
� giardiainfektion
� gonorré
� hepatit A-E
� hivinfektion
� infektion med HTLV I eller II
� klamydiainfektion
� kolera
� infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
� mjältbrand
� paratyfoidfeber
� pest
� infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
� polio
� rabies
� salmonellainfektion
� shigellainfektion
� smittkoppor
� svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
� syfilis
� tuberkulos
� tyfoidfeber
� virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia

epidemica)

1 Prop. 2009/10:126, bet. 2009/10:SoU16, rskr. 2009/10:236.

2 Senaste lydelse 2009:860. �ndringen innebär att influensa A (H1N1) av den typ som
upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009
tagits bort ur förteckningen.

SFS 2010:334

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:334

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)