SFS 2010:337 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

100337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 11, 17, 19�25 §§, 1 A kap. 1, 2, 4 och

5 §§ samt rubrikerna närmast före 1 kap. 19 och 24 §§ fastighetstaxerings-
förordningen (1993:1199) och bilagorna 1 a, 3, 5 a och 5 c till förordningen
ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

1

För ekonomibyggnader ska upprättas 51 relationstabeller (E-tabel-

ler). För samtliga byggnadskategorier, utom byggnadskategori 60, ska tre
E-tabeller finnas, en med G betecknad tabell avsedd för glesbygdsförhål-
landen, en med M betecknad tabell för normalförhållanden och en med T
betecknad tabell avsedd för tätortsinfluerade områden. E-tabellerna ska
ange det relativa värdet av en värderingsenhet vid skilda förhållanden
beträffande värdefaktorerna storlek, ålder och beskaffenhet. De relativa
värdena i E-tabellerna ska bestämmas i en värdenivå vid vilken en ekono-
mibyggnad enligt 10 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett
värde av 1 000 kronor.

Det ska finnas 44 värdenivåer för ekonomibyggnader. De erhålls genom

att värdena i E-tabellerna multipliceras med E-nivåfaktorer. De ska vara 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,
900, 950, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400, 1 500, 1 600, 1 700, 1 800,
1 900, 2 000, 2 100, 2 200, 2 300, 2 400, 2 500, 2 600, 2 700, 2 800, 2 900,
3 000, 3 200, 3 400, 3 600, 3 800 och 4 000.

E-tabellerna ska utformas och värdefaktorerna storlek, ålder och beskaf-

fenhet klassindelas på sätt som framgår av bilaga 3.

17 §

2

För åkermark och betesmark ska upprättas sju relationstabeller

(J-tabeller). J-tabellerna ska utvisa relativa hektarvärden av åkermark vid
skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna beskaffenhet och dräne-
ring och av betesmark vid olika beskaffenhet. De relativa värdena i J-tabel-
lerna ska bestämmas i en värdenivå vid vilken ett hektar åkermark enligt
13 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av
1 000 kronor.

1 Senaste lydelse 2007:181.

2 Senaste lydelse 2004:281.

SFS 2010:337

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

2

SFS 2010:337

Det ska finnas 74 skilda värdenivåer för åker- och betesmark. De erhålls

genom att relativvärdena i en J-tabell multipliceras med J-nivåfaktorer.
Dessa ska vara 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5,
8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0, 19,0,
20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0, 34,0,
36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 55,0, 60,0, 65,0, 70,0, 75,0,
80,0, 85,0, 90,0, 95,0, 100,0, 110,0, 120,0, 130,0, 140,0, 150,0, 160,0, 170,0,
180,0, 190,0, 200,0, 210,0, 220,0, 230,0, 240,0 och 250,0.

J-tabell nr 1 (tabell J1) ska användas då värdenivån bestäms av J-nivåfak-

torerna 1,0�10,0, tabell J2 då värdenivån bestäms av faktorerna 11,0�30,0,
tabell J3 då värdenivån bestäms av faktorerna 32,0�50,0, tabell J4 då värde-
nivån bestäms av faktorerna 55,0�75,0, tabell J5 då värdenivån bestäms av
faktorerna 80,0�100,0, tabell J6 då värdenivån bestäms av faktorerna 110,0�
150,0 och tabell J7 då värdenivån bestäms av faktorerna 160,0�250,0.

J-tabeller ska utformas och värdefaktorerna beskaffenhet och dränering

klassindelas på sätt som framgår av bilaga 4.

Produktiv skogsmark

19 §

3

För produktiv skogsmark omfattande mindre än 30 hektar ska upp-

rättas en relationstabell (skogstabell M). Skogstabell M ska ange relativa
hektarvärden av produktiv skogsmark belägen i olika delar av landet och vid
skilda förhållanden beträffande värdefaktorn virkesförråd. De relativa värde-
na i skogstabell M ska bestämmas i en värdenivå vid vilken ett hektar ge-
nomsnittlig produktiv skogsmark enligt 14 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) har ett värde av 1 000 kronor. Med genomsnittlig produktiv
skogsmark ska avses produktiv skogsmark tillhörande bonitetsklass C och
kostnadsklass 5. Den genomsnittliga produktiva skogsmarkens virkesförråd
barrträd och virkesförråd lövträd i olika regioner ska antas uppgå till följan-
de belopp.

Det ska finnas 63 skilda värdenivåer för produktiv skogsmark. De erhålls

genom att relativvärdena i skogstabell M multipliceras med skogsnivåfakto-
rer. Dessa ska vara 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0,
7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, 18,0,

3 Senaste lydelse 2007:181.

Region

Virkesförråd skogskubik-
meter per hektar

Barrträd Lövträd

1

Gotlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr-
bottens län

78

16

2

Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län

112

19

3

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, �ster-
götlands, Värmlands, �rebro, Västmanlands
och Västra Götalands län

134

30

4

Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

140

30

5

Blekinge, Skåne och Hallands län

128

67

background image

3

SFS 2010:337

19,0, 20,0, 21,0, 22,0, 23,0, 24,0, 25,0, 26,0, 27,0, 28,0, 29,0, 30,0, 32,0,
34,0, 36,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,0, 46,0, 48,0, 50,0, 52,0, 55,0, 57,0, 60,0,
62,0, 65,0, 67,0, 70,0, 75,0, 80,0, 85,0, 90,0, 95,0 och 100,0.

Skogstabell M ska utformas och värdefaktorerna läge och virkesförråd

klassindelas på sätt som framgår av bilaga 5 a.

20 §

4

Riktvärde för en värderingsenhet produktiv skogsmark omfattande

mindre än 30 hektar bestäms och redovisas enligt följande formel.

R = N x F

m x A

där R = riktvärdet,
N = skogsnivåfaktorn för värdeområdet,
F

m = relativa hektarvärdet enligt skogstabell M vid tillämplig virkesförråds-

klass och värdeområdets belägenhet och
A = areal i hektar av värderingsenheten.

21 §

5

För produktiv skogsmark omfattande minst 30 hektar ska upprättas

fem tabeller över beräkningskonstanter (skogstabeller S) för var och en av de
i 19 § angivna fem regionerna. Skogstabell S ska utvisa de konstanter som
inom varje region erfordras för att beräkna relativa hektarvärden vid skilda
förhållanden beträffande värdefaktorerna bonitet och kostnad. De tre kon-
stanterna är värdet per hektar kalmark och värdena av barrträd och lövträd i
kronor per skogskubikmeter. Konstanterna ska bestämmas med utgångs-
punkt i en värdenivå vid vilken ett hektar genomsnittlig produktiv skogs-
mark enligt 14 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) har ett värde av
1 000 kronor. Vad som därvid ska menas med genomsnittlig produktiv
skogsmark anges i 19 §.

Det ska finnas 63 skilda värdenivåer för produktiv skogsmark. De erhålls

genom att de med ledning av skogstabell S beräknade relativvärdena multip-
liceras med de i 19 § angivna skogsnivåfaktorerna.

Skogstabell S ska utformas och värdefaktorerna bonitet och kostnad klass-

indelas på sätt som framgår av bilaga 5 b.

22 §

6

Det relativa hektarvärdet för produktiv skogsmark omfattande minst

30 hektar (F

s) beräknas enligt följande formel.

F

s = k1 + (k2 x VB) + (k3 x VL)

där k

1 = värdet i kronor per hektar av kalmark,

k

2 = värdet av barrträd i kronor per skogskubikmeter,

k

3 = värdet av lövträd i kronor per skogskubikmeter,

V

B = virkesförråd barrträd i skogskubikmeter per hektar och

V

L = virkesförråd lövträd i skogskubikmeter per hektar.

4 Senaste lydelse 1997:452.

5 Senaste lydelse 2007:181.

6 Senaste lydelse 1997:452.

background image

4

SFS 2010:337

23 §

7

Riktvärdet för en värderingsenhet produktiv skogsmark omfattande

minst 30 hektar bestäms och redovisas enligt följande formel.

R = [N x F

m x 29] + [N x Fs x (A � 29)]

där R = riktvärdet,
N = skogsnivåfaktorn för värdeområdet,
F

m = relativa hektarvärdet enligt skogstabell M vid tillämplig virkesförråds-

klass och värdeområdets belägenhet,
F

s = relativa hektarvärdet beräknat enligt skogstabell S vid tillämpligt virkes-

förråd barrträd och virkesförråd lövträd och
A = arealen i hektar av värderingsenheten.

Skogligt impediment

24 §

8

För skogligt impediment ska upprättas en tabell över värdet per hek-

tar (SKI-tabell). Den första kolumnen i tabellen avser Gotlands, Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län,
den andra kolumnen avser Stockholms, Uppsala, Södermanlands, �stergöt-
lands, Västra Götalands, Värmlands, �rebro och Västmanlands län och den
tredje kolumnen avser övriga län. SKI-tabellen ska utvisa värdet i kronor per
hektar av skogligt impediment vid de olika skogsnivåfaktorer som anges i
19 §.

SKI-tabellen ska utformas och skogsnivåfaktorerna anges på sätt som

framgår av bilaga 5 c.

25 §

9

Riktvärdena för värderingsenheter omfattande skogligt impediment

bestäms och redovisas enligt följande formel.

R = A x H

där R = riktvärdet,
A = arealen i hektar av värderingsenheten och
H = värdet per hektar enligt SKI-tabell vid tillämplig skogsnivåfaktor.

1 A kap.

1 §

10

Sådana överlåtelser som avses i 2 § 9 förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och som
kvarstår efter gallring enligt 2 och 3 §§ tas upp på förteckningar över repre-
sentativa överlåtelser. Sådana överlåtelser som gallrats enligt 3 § ska tas upp
på förteckningar över bortgallrade överlåtelser.

Beträffande fastighetsregleringar gäller första stycket endast om mer än

fyra hektar överförts från en fastighet till en annan.

7

Senaste lydelse 1997:452.

8

Senaste lydelse 2004:281.

9

Senaste lydelse 1997:452.

10 Senaste lydelse 2004:281.

background image

5

SFS 2010:337

2 §

11

Med ledning av registrerade uppgifter om överlåtelser ska vid en för-

beredande gallring (förgallring) följande överlåtelser av småhusenheter, hy-
reshusenheter, lantbruksenheter och industrienheter gallras bort.

Småhusenheter: Alla överlåtelser av småhusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 1�6.

1. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
2. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11 enligt Lant-

mäteriverkets föreskrifter LMVFS 2006:1 om hur fastighetsregistrets in-
skrivningsdel skall föras) eller fullbordat förköp enligt förköpslagen
(1967:868), normalfall (fångeskod 31).

3. �verlåtelsen avser inte sådana småhusenheter som vid fastighetstaxe-

ringen klassificerats som av ej fastställd typ, okänd småhusenhet eller små-
husenhet med tomtmark och byggnad med byggnadsvärde under 50 000 kro-
nor.

4. �verlåtelsen avser egendom som i sin helhet utgör småhusenhet.
5. I överlåtelsen ingående egendom är åsatt taxeringsvärde.
6. Taxeringsvärdet är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet och minst

25 000 kronor för obebyggd enhet.

Hyreshusenheter: Alla överlåtelser av hyreshusenheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 7�9, om hyreshusenheten åsatts taxeringsvär-
de.

7. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1995 eller senare.
8. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11), fullbordat

förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31) eller exekutiv försälj-
ning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod 70).

9. �&satt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser hyreshusenhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

Lantbruksenheter: Alla överlåtelser av lantbruksenheter som sägs i 1 §

som inte uppfyller samtliga förutsättningar under 10�12, om lantbruksenhe-
ten åsatts taxeringsvärde.

10. �verlåtelsedatum är den 1 juli 1993 eller senare.
11. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11) eller full-

bordat förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31).

12. �&satt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser lantbruksenhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

Industrienheter: Alla överlåtelser av industrienheter som inte uppfyller

samtliga förutsättningar under 13�15, om industrienheten åsatts taxerings-
värde.

13. �verlåtelsedatum är den 1 januari 1995 eller senare.
14. �verlåtelsen avser vanligt köp, normalfall (fångeskod 11), fullbordat

förköp enligt förköpslagen, normalfall (fångeskod 31) eller exekutiv försälj-
ning (på auktion eller under hand) eller konkursauktion (fångeskod 70).

15. �&satt taxeringsvärde för den överlåtna egendomen � som till minst

80 procent avser industrienhet � är minst 50 000 kronor för bebyggd enhet
och minst 25 000 kronor för obebyggd enhet.

11 Senaste lydelse 2001:1223.

background image

6

SFS 2010:337

4 §

12

Med transportköp avses överlåtelse som sägs i 7 § lagen (1984:404)

om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Med tvångsförvärv avses expropriation eller annan inlösen enligt lag samt

fastighetsreglering avseende lantbruksenhet utan att överenskommelse träf-
fats beträffande likviden.

Med överlåtelser där egendomen inte kan antas vara utbjuden på allmänna

marknaden avses bland annat släktköp mellan personer som avses i 3 § för-
sta stycket 5 förköpslagen (1967:868), överlåtelser mellan bolag ingående i
samma koncern och överlåtelse av andel av fastighet, om köparen redan före
förvärvet äger andel i fastigheten.

Med överlåtelser som inte till huvudsaklig del avser fast egendom tillhö-

rande samma taxeringsenhetstyp förstås överlåtelser för vilka köpeskillingen
till mer än tjugo procent avser lös egendom eller fastighet tillhörande annan
taxeringsenhetstyp än den för köpet huvudsakliga.

Med köp som är särskilt svåra att analysera avses dels överlåtelser där

egendomens beskaffenhet vid överlåtelsen inte kan fastställas med tillräcklig
säkerhet, dels överlåtelser där priset sannolikt påverkats av användningsmöj-
ligheter eller överlåtelsevillkor som avviker från de för fastighetstypen nor-
mala.

Med överlåtelser av egendom med ringa värde avses köp av bebyggd fast-

ighet för mindre än 50 000 kronor, köp av obebyggd småhus- eller hyreshu-
senhet för mindre än 25 000 kronor och köp av obebyggd lantbruksenhet för
mindre än 15 000 kronor samt fastighetsreglering om likvidvärdet inte upp-
går till 5 000 kronor. Med mindre andel av fastighet avses sådana fall där
inte samtidigt minst hälften av fastigheten går i försäljning.

5 §

13

Förteckningar över representativa överlåtelser och förteckningar över

bortgallrade överlåtelser enligt 3 § ska upprättas för varje kommun. I för-
teckningarna ska följande uppgifter tas in:

1. Fastighetsbeteckning.
2. �verlåtelsedatum.
3. Taxeringsvärde och delvärden.
4. Klassindelningsdata enligt Skatteverkets föreskrifter.
5. Taxeringsvärde dividerat med köpeskilling.
I förteckningar över bortgallrade överlåtelser enligt 3 § anges enbart upp-

gifter under 1 och 2.

I förteckningarna ska anmärkas om köpeskillingen jämkats eller taxe-

ringsvärdet bestämts vid granskningen.

12 Senaste lydelse 2007:181.

13 Senaste lydelse 2003:963.

background image

7

SFS 2010:337

Bilaga 1 a

14

14 Senaste lydelse 2007:181.

TABELLER F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabeller L

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 75

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

8

SFS 2010:337

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 80

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

9

SFS 2010:337

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 85

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

10

SFS 2010:337

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 90

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

11

SFS 2010:337

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 95

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

12

SFS 2010:337

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 100

Standardpoäng

0-8 9-14 15-20 21-23 24-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-43 44-46 47-

09-

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

97-98

95-96

93-94

91-92

89-90

86-88

83-85

80-82

77-79

74-76

70-73

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

29-39

background image

13

SFS 2010:337

Bilaga 3

15

E-tabeller

E-tabeller E21G, E21M och E21T
Djurstall för mjölkkor, värdeår 1980� (byggnadskategori 21)

E-tabeller E22G, E22M och E22T
Djurstall för slakt- och ungnöt, värdeår 1980� (byggnadskategori 22)

15 Senaste lydelse 2004:281.

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(201)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

1 001�1 100

1 101�1 200

1 201�1 300

1 301�1 400

1 401�1 500

Därutöver per
påbörjat
100-tal

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

1 001�1 100

1 101�1 200

Därutöver per
påbörjat
100-tal

background image

14

SFS 2010:337

E-tabeller E23G, E23M och E23T
Djurstall för grisar, värdeår 1980� (byggnadskategori 23)

E-tabeller E24G, E24M och E24T
Djurstall för värphöns, värdeår 1980� (byggnadskategori 24)

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

1 001�1 100

1 101�1 200

Därutöver per
påbörjat
100-tal

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

1 001�1 100

1 101�1 200

1 201�1 400

1 401�1 600

1 601�1 800

1 801�2 000

Därutöver per
påbörjat
200-tal

background image

15

SFS 2010:337

E-tabeller E25G, E25M och E25T
Djurstall för får, getter och strutsar, värdeår 1980� (byggnadskategori 25)

E-tabeller E26G, E26M och E26T
Djurstall för hästar, värdeår 1980� (byggnadskategori 26)

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(51)�100

101�150

151�200

201�250

251�300

301�400

401�500

501�600

601�700

Därutöver per
påbörjat
100-tal

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(51)�100

101�150

151�200

201�250

251�300

301�400

401�500

501�600

601�700

Därutöver per
påbörjat
100-tal

background image

16

SFS 2010:337

E-tabeller E28G, E28M och E28T
Djurstall för slaktkycklingar och kalkoner, värdeår 1980� (byggnadskategori 28)

E-tabeller E51G, E51M och E51T
Växthus, typ friliggande (byggnadskategori 51)

Storlek
kvm

Värdeår

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

Beskaffenhetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(51)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

1 001�1 200

1 201�1 400

1 401�1 600

1 601�1 800

1 801�2 000

Därutöver per
påbörjat
200-tal

Storlek
kvm

Värdeår

�1979

1980�1989

1990�1999

2000�2004

2005�2009

2010�

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

Därutöver per
påbörjat
100-tal

background image

17

SFS 2010:337

E-tabeller E52G, E52M och E52T
Växthus, typ blockhus (byggnadskategori 52)

E-tabeller E53G, E53M och E53T
Enklare växthus (byggnadskategori 53)

Storlek
kvm

Värdeår

�1979

1980�1989

1990�1999

2000�2004

2005�2009

2010�

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

Därutöver per
påbörjat
100-tal

Storlek
kvm

Värdeår

�1979

1980�1989

1990�1999

2000�2009

2010�

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

Beskaffen-

hetsklass

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

(151)�300

301�400

401�500

501�600

601�700

701�800

801�900

901�1 000

Därutöver per
påbörjat
100-tal

background image

18

SFS 2010:337

Bilaga 5 a

16

Skogstabell M

Relativa hektarvärden för de första 29 hektaren av ett skogsinnehav

*Område I omfattar

av Jämtlands län i Härjedalens kommun församlingarna del av 236101
Svegsbygden (f.d. 236111 Lillhärdal), del av 236105 Hedebygden (f.d.
236104 Vemdalen och 236105 Hede), 236107 Tännäs-Ljusnedal,
i Bergs kommun församlingarna del av 232605 Hedebygden (f.d. 232605
Storsjö), 232608 Rätan-Klövsjö (f.d. 232607 Klövsjö),

av Västerbottens län kommunerna
2418 Malå, 2421 Storuman, 2422 Sorsele, 2425 Dorotea, 2462 Vilhelmina,
2463 �&sele, 2481 Lycksele,

av Norrbottens län kommunerna
2505 Arvidsjaur, 2506 Arjeplog, 2510 Jokkmokk, 2521 Pajala, 2523 Gälli-
vare och 2584 Kiruna.

**Område II omfattar

Gotlands län,

av Jämtlands län kommunerna
2303 Ragunda, 2305 Bräcke, 2309 Krokom, 2313 Strömsund, 2321 �&re,
2380 �stersund,
i Härjedalens kommun församlingarna del av 236101 Svegsbygden (f.d.
236101 Sveg, 236102 Linsell och 236103 �lvros), 236109 Ytterhogdal,
�verhogdal och �ngersjö,
i Bergs kommun församlingarna 232601 Berg, 232602 Hackås, 232603 Ovi-
ken-Myssjö, 232606 �&sarne, del av 232608 Rätan-Klövsjö (f.d. 232608 Rä-
tan),

av Västerbottens län kommunerna
2401 Nordmaling, 2403 Bjurholm, 2404 Vindeln, 2409 Robertsfors, 2417
Norsjö, 2460 Vännäs, 2480 Umeå, 2482 Skellefteå,

av Norrbottens län kommunerna
2513 �verkalix, 2514 Kalix, 2518 �vertorneå, 2560 �lvsbyn, 2580 Luleå,
2581 Piteå, 2582 Boden och 2583 Haparanda.

16 Senaste lydelse 2007:181.

Värdeområdets
belägenhet

Klass för totalt virkesförråd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I: Del av Z, AC och BD län*

II: Del av Z, AC och BD län
samt I län**

III: W, X och Y län

IV: AB, C, D, E, O, S, T
och U län

V: F, G och H län

VI: K, M och N län

background image

19

SFS 2010:337

Bilaga 5 c

17

SKI-tabell

Värdet per hektar för skogligt impediment

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010 och tillämpas första gång-

en vid 2011 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

17 Senaste lydelse 2004:281.

Skogsnivåfaktor

Område 1
I, W, X, Y, Z, AC
och BD län

Område 2
AB, C, D, E, O, S,
T och U län

Område 3
F, G, H, K, M och
N län

1�2,5

3�3,5

4�5,5

6�10

11�15

16�20

21�25

26�30

32�40

42�

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010