SFS 2010:341 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

100341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 6 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 och 35 §§ sjömanslagen

(1973:282) ska ha följande lydelse.

34 §

Till en sjöman som har befattning på ett fartyg som inte uteslutande

går i inre fart betalas lön ut även om han eller hon är arbetsoförmögen på
grund av sjukdom eller skada. Lön betalas dock endast ut så länge sjöman-
nen är ombord.

Med inre fart avses detsamma som i 64 kap. 6 § inkomstskattelagen

(1999:1229).

35 §

2

En sjöman har inte rätt till lön enligt 34 §, om han eller hon är arbets-

oförmögen på grund av sjukdom eller skada, som han eller hon inte informe-
rade om vid anställningsavtalets ingående eller som han eller hon, utom när
det gäller könssjukdom, därefter har ådragit sig uppsåtligen eller genom
grovt vållande.

En sjöman har inte heller rätt till lön enligt 34 § om sjömannens anställ-

ningsavtal sagts upp på grund av sådant förhållande som avses i 18 § första
stycket 1, 3, 4, 5 eller 6. Detsamma gäller om avtalet sagts upp på grund av
sådant förhållande som avses i 18 § första stycket 2 och sjömannen saknat
giltig ursäkt för sin frånvaro.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:341

Utkom från trycket
den 19 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010